Sökning: "barns perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 75 avhandlingar innehållade orden barns perspektiv.

 1. 1. The Paradoxes of Socio-Emotional Programmes in School : Young people’s perspectives and public health discourses

  Författare :Sofia Kvist Lindholm; Karin Zetterqvist Nelson; Karin Osvaldsson Cromdal; Vicky Coppock; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; socio-emotional programs; manual-based programs; mental health; social and emotional wellbeing; prevention; health promotion; children’s perspectives; interviews; participant observation; Socio-emotionella program; manualbaserade program; psykisk ohälsa; prevention; hälsopromotion; barns perspektiv; intervjuer; deltagande observation;

  Sammanfattning : Over the past decades socio-emotional programmes have been implemented in schools worldwide. Depression in Swedish Adolescents (DISA) and Social and Emotional Training (SET) are two socio-emotional programmes being practised in Swedish schools. LÄS MER

 2. 2. Barns teknikskapande : en studie av bygg- och konstruktionslek i förskolan

  Författare :Kristina Thorshag; Malmö universitet; []
  Nyckelord :Tekniklärande; förskola; design; konstruktion; volition; variationsteori;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att bidra med ny kunskap inom forskningsfältet teknik i förskolan genom att studera förskollärares och barns volition i bygg- och konstruktionslek för att för att se hur tekniskt kunnande delas mellan barn. Tre frågeställningar har väglett undersökningen: (1)Vad kännetecknar förskollärares och barns volition att bygga och konstru-era? (2) Hur utforskar barn teknik i och genom konstruktionerna? (3) Hur uttrycks och delas teknikkunskap mellan barn? Studien utgår dels från ett teknikfilosofiskt perspektiv, utvecklat av Mitcham och dels uti-från variationsteorins antagande om urskiljning, simultanitet och variat-ion för att utveckla lärandet. LÄS MER

 3. 3. Barns relationer i våldets närhet : Respons, positioner och möjligheten till barns röst

  Författare :Nina Åkerlund; Lucas Gottzén; Linn Sandberg; Elisabet Näsman; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; children’s voices; intimate partner violence; violence-exposed children; responses; positions; barns röster; våld i nära relation; barn som upplever våld; respons;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att utforska barns perspektiv på respons i samband med att de upplever våld i nära relation. Särskild betoning ligger på barnens egna, deras syskons, mor- och farföräldrars och andra vuxnas handlingar och reaktioner. LÄS MER

 4. 4. Förskollärare planerar barns möten med matematik : Ett reflektivt skoldidaktiskt perspektiv

  Författare :Josefin Rostedt; Joakim Samuelsson; Ingrid Karlsson; Camilla Björklund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pre-school; planning; didactics; teaching mathematics; förskola; planering; didaktik; matematikundervisning;

  Sammanfattning : Licentiatavhandlingen riktar blicken mot planeringsarbete i förskolan. Syftet är att beskriva och analysera förskollärares autentiska planering av barns möten med matematik. Studiens teoretiska inramning utgörs av den reflektiva skoldidaktiska teorin som betonar, oavsett skolform, lärares ansvarstagande för undervisning. LÄS MER

 5. 5. Att skapa läroplan för de yngsta barnen i förskolan : barns perspektiv och nuets didaktik

  Författare :Agneta Jonsson; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; early childhood; curriculum; preschool teacher; communication; child perspective; children s perspectives;

  Sammanfattning : This thesis takes as one point of departure the concept of the expanded curriculum where curricula encompass both the formal steering documents, as well as that which goes on within the framework of preschool education and through the actors in preschools. The overarching purpose is therefore to generate knowledge about what conditions for learning the work of teachers make possible when curricula are created in preschool settings for children aged between 1 and 3. LÄS MER