Sökning: "barns perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 73 avhandlingar innehållade orden barns perspektiv.

 1. 1. Barns relationer i våldets närhet Respons, positioner och möjligheten till barns röst

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Nina Åkerlund; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; children’s voices; intimate partner violence; violence-exposed children; responses; positions; barns röster; våld i nära relation; barn som upplever våld; respons;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att utforska barns perspektiv på respons i samband med att de upplever våld i nära relation. Särskild betoning ligger på barnens egna, deras syskons, mor- och farföräldrars och andra vuxnas handlingar och reaktioner. LÄS MER

 2. 2. Förskollärare planerar barns möten med matematik Ett reflektivt skoldidaktiskt perspektiv

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Josefin Rostedt; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pre-school; planning; didactics; teaching mathematics; förskola; planering; didaktik; matematikundervisning;

  Sammanfattning : Licentiatavhandlingen riktar blicken mot planeringsarbete i förskolan. Syftet är att beskriva och analysera förskollärares autentiska planering av barns möten med matematik. Studiens teoretiska inramning utgörs av den reflektiva skoldidaktiska teorin som betonar, oavsett skolform, lärares ansvarstagande för undervisning. LÄS MER

 3. 3. Att skapa läroplan för de yngsta barnen i förskolan barns perspektiv och nuets didaktik

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis

  Författare :Agneta Jonsson; Högskolan Kristianstad.; Högskolan Kristianstad.; Högskolan Kristianstad.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; early childhood; curriculum; preschool teacher; communication; child perspective; children s perspectives;

  Sammanfattning : This thesis takes as one point of departure the concept of the expanded curriculum where curricula encompass both the formal steering documents, as well as that which goes on within the framework of preschool education and through the actors in preschools. The overarching purpose is therefore to generate knowledge about what conditions for learning the work of teachers make possible when curricula are created in preschool settings for children aged between 1 and 3. LÄS MER

 4. 4. Den pedagogiska samlingen i förskoleklassen. Barns olika sätt att erfara och hantera svårigheter

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Agneta Simeonsdotter Svensson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Utvecklingspedagogik; Kommunikativt relationsinriktat perspektiv; Symbolisk interaktionism; barns perspektiv; förskoleklass; pedagogisk samling;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att studera barns olika sätt att erfara och hantera svårigheter inom förskoleklassens pedagogiska samling. Undersökningen har som mål att öka förståelsen för barns handlande i en situation som för dem erfars som svår eller en svårighet. LÄS MER

 5. 5. Barnmisshandel ur barns och ungas perspektiv Omfattning, hälsa, avslöjande och stöd

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Carolina Jernbro; Karlstads universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; barnmisshandel; hälsa; avslöjande; stöd; barn; unga; Public Health Science; Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : Child abuse is a major public health problem which is largely hidden in the society.The main aim of the thesis was to study child maltreatment from children’s and young people’s perspectives focusing on prevalence, health, disclosure and support.The thesis is based on four studies. LÄS MER