Sökning: "Judith Butler"

Visar resultat 1 - 5 av 34 avhandlingar innehållade orden Judith Butler.

 1. 1. Constructivism, Essentialism, and the Between : Human Being and Vulnerability in Judith Butler, Steven Pinker and Colin Gunton

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Theology, Uppsala University

  Författare :Joseph Sverker; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Systematisk teologi med livsåskådningsforskning; Systematic Theology and Studies in Worldviews; Judith Butler; Steven Pinker; Colin Gunton; theological anthropology; social constructivism; social constructionism; biologism; essentialism; biologist essentialism; evolution; school; differentiation; christology; doctrine of the Trinity; interpellation; evolutionary psychology; nature nurture; vulnerability; body; individual; person; individualism; personalism; kenosis; self-giving; recognition; feminism; relational ontology; weak ontology; relations; relationality; time; freedom; performativity; culture; environment; dependence; independence;

  Sammanfattning : This dissertation explores the division between biology and the social by means of Christian theology. The question is approached by reading and interacting critical theorist Judith Butler, psycholinguist Steven Pinker and theologian Colin Gunton.With Gunton the author argues that a relational, but ‘weak’, ontology is needed. LÄS MER

 2. 2. Det odödas analys En studie av centralproblematiken i Slavoj Zizeks samhällsanalys

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Fredrik Palm; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; Rex Butler; Judith Butler; Anthony Giddens; sexual difference; castration; the symbolic; the real; the undead; the act; fantasy; den Andre; the Other; performativity; deconstruction; psychoanalysis; poltical theory; Slavoj Žižek; Jacques Lacan; Jacques Derrida; Gilles Deleuze; Niklas Luhmann; Sociologi; det odöda; akt; fantasi; dekonstruktion; psykoanalys; politisk teori; performativitet; Ernesto Laclau;

  Sammanfattning : This thesis examines the social theory of Lacanian philosopher Slavoj Žižek. It focuses on Žižek’s work between 1989 and 2006, and offers an interpretation based on a reading of three central concepts: the Other, fantasy, and the act. LÄS MER

 3. 3. Självets garderobiär: självreflexiva genuslekar och queer socialpsykologi

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Martin Berg; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; kropp; symbolisk interaktionism; kläder; internet; virtuella gemenskaper; socialpsykologi; queerteori; Judith Butler; George H. Mead; själv; genus; sexualitet; transvestism; subjektivitet; cross-dressing; sociologi; symbolic interactionism; body; clothing; Internet; dress; virtual communities; social psychology; Queer theory; self; gender; sexuality; subjectivity; sociology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det övergripande syftet med föreliggande studie är tudelat. För det första syftar den till att på teoretisk väg etablera en dialog mellan queerteoretisk och socialpsykologisk teoribildning om aktörer och aktörsskap med utgångspunkt i en kritisk läsning av Judith Butler och George Herbert Mead. LÄS MER

 4. 4. Hur blir du en framgångsrik tiggare i Sverige? en undersökning av tiggandets och givandets bilder 2011 till 2016

  Detta är en avhandling från Umeå; Lund : Umeå University; Lund University

  Författare :Cecilia Parsberg; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; fine arts; images; begging; giving; beggar; giver; successful; solidarity; empathy; affect; space of action; free movement; borders; politics of waiting; gestures; urban life; participating art; filminstallation; asymmetry; symmetry; place; house; co-presence; framing; social choreography; power; activate the image; ethics; aesthetics; ethics; video documentation; artistic research; phronesis; Hannah Arendt; Judith Butler; Sara Ahmed; Sven-Eric Liedman; fri konst; bilder; tiggande; givande; tiggare; givare; framgångsrik; solidaritet; empati; affekt; förhandlingsutrymme; den fria rörligheten; gränser; politiskt väntrum; gester; urbant liv; deltagande konst; filminstallation; asymmetri; symmetri; plats; hus; co-presence; framing; social koreografi; makt; aktivera bilden; etik; estetik; videodokumentation; konstnärlig forskning; fronesis; Hannah Arendt; Judith Butler; Sara Ahmed; Sven-Eric Liedman; fri konst; Fine arts;

  Sammanfattning : Mitt första möte med en tiggande föranledde mig att under fem år undersöka den nya situationen för tiggeriet och giveriet i Sverige. Förutsättningen är att vardagliga handlingar och reaktioner gentemot en annan människa kan synliggöras estetiskt med en etisk klangbotten. LÄS MER

 5. 5. Hur blir du en framgångsrik tiggare i Sverige? en undersökning av tiggandets och givandets bilder 2011 till 2016

  Detta är en avhandling från Umeå; Lund : Umeå University; Lund University

  Författare :Cecilia Parsberg; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; fine arts; images; begging; giving; beggar; giver; successful; solidarity; empathy; affect; space of action; free movement; borders; politics of waiting; gestures; urban life; participating art; filminstallation; asymmetry; symmetry; place; house; co-presence; framing; social choreography; power; activate the image; ethics; aesthetics; ethics; video documentation; artistic research; phronesis; Hannah Arendt; Judith Butler; Sara Ahmed; Sven-Eric Liedman; fri konst; bilder; tiggande; givande; tiggare; givare; framgångsrik; solidaritet; empati; affekt; förhandlingsutrymme; den fria rörligheten; gränser; politiskt väntrum; gester; urbant liv; deltagande konst; filminstallation; asymmetri; symmetri; plats; hus; co-presence; framing; social koreografi; makt; aktivera bilden; etik; estetik; videodokumentation; konstnärlig forskning; fronesis; Hannah Arendt; Judith Butler; Sara Ahmed; Sven-Eric Liedman; Fine arts; fri konst;

  Sammanfattning : Mitt första möte med en tiggande föranledde mig att under fem år undersöka den nya situationen för tiggeriet och giveriet i Sverige. Förutsättningen är att vardagliga handlingar och reaktioner gentemot en annan människa kan synliggöras estetiskt med en etisk klangbotten. LÄS MER