Sökning: "Judith Butler"

Visar resultat 1 - 5 av 33 avhandlingar innehållade orden Judith Butler.

 1. 1. Constructivism, Essentialism, and the Between : Human Being and Vulnerability in Judith Butler, Steven Pinker and Colin Gunton

  Författare :Joseph Sverker; Mattias Martinson; Katarina Westerlund; Stephen R. Holmes; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Judith Butler; Steven Pinker; Colin Gunton; theological anthropology; social constructivism; social constructionism; biologism; essentialism; biologist essentialism; evolution; school; differentiation; christology; doctrine of the Trinity; interpellation; evolutionary psychology; nature nurture; vulnerability; body; individual; person; individualism; personalism; kenosis; self-giving; recognition; feminism; relational ontology; weak ontology; relations; relationality; time; freedom; performativity; culture; environment; dependence; independence; Systematisk teologi med livsåskådningsforskning; Systematic Theology and Studies in Worldviews;

  Sammanfattning : This dissertation explores the division between biology and the social by means of Christian theology. The question is approached by reading and interacting critical theorist Judith Butler, psycholinguist Steven Pinker and theologian Colin Gunton.With Gunton the author argues that a relational, but ‘weak’, ontology is needed. LÄS MER

 2. 2. Det odödas analys : En studie av centralproblematiken i Slavoj Zizeks samhällsanalys

  Författare :Fredrik Palm; Kaj Håkanson; Mårten Söder; Carsten Bagge Laustsen; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sociology; Rex Butler; Judith Butler; Anthony Giddens; sexual difference; castration; the symbolic; the real; the undead; the act; fantasy; den Andre; the Other; performativity; deconstruction; psychoanalysis; poltical theory; Slavoj Žižek; Jacques Lacan; Jacques Derrida; Gilles Deleuze; Niklas Luhmann; Sociologi; det odöda; akt; fantasi; dekonstruktion; psykoanalys; politisk teori; performativitet; Ernesto Laclau;

  Sammanfattning : This thesis examines the social theory of Lacanian philosopher Slavoj Žižek. It focuses on Žižek’s work between 1989 and 2006, and offers an interpretation based on a reading of three central concepts: the Other, fantasy, and the act. LÄS MER

 3. 3. Självets garderobiär : Självreflexiva genuslekar och queer socialpsykologi

  Författare :Martin Berg; Johanna Esseveld; Margareta Lindholm; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; symbolic interactionism; body; clothing; Internet; dress; virtual communities; social psychology; Queer theory; Judith Butler; George H. Mead; self; gender; sexuality; transvestism; subjectivity; sociologi; cross-dressing; sociology; kropp; symbolisk interaktionism; kläder; internet; virtuella gemenskaper; socialpsykologi; queerteori; själv; genus; sexualitet; subjektivitet; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : In her widely quoted and criticised Gender Trouble, Judith Butler elaborates the idea that gender needs to be understood as performative – a certain kind of “doing” within the regulative realm of a hegemonic heterosexuality that is assumed to govern intelligible bodily configurations. Drawing mainly on psychoanalytical and Foucaultian arguments, Butler dwells upon questions concerning power and subjectivity and argues that bodies, in order to gain an intelligible subjectivity, need to assume a certain relationship between sex, gender and desire. LÄS MER

 4. 4. Hur blir du en framgångsrik tiggare i Sverige? : en undersökning av tiggandets och givandets bilder 2011 till 2016

  Författare :Cecilia Parsberg; Cecilia Lagerström; Göran Dahlberg; Stefan Jonsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; fine arts; images; begging; giving; beggar; giver; successful; solidarity; empathy; affect; space of action; free movement; borders; politics of waiting; gestures; urban life; participating art; filminstallation; asymmetry; symmetry; place; house; co-presence; framing; social choreography; power; activate the image; ethics; aesthetics; ethics; video documentation; artistic research; phronesis; Hannah Arendt; Judith Butler; Sara Ahmed; Sven-Eric Liedman; fri konst; bilder; tiggande; givande; tiggare; givare; framgångsrik; solidaritet; empati; affekt; förhandlingsutrymme; den fria rörligheten; gränser; politiskt väntrum; gester; urbant liv; deltagande konst; filminstallation; asymmetri; symmetri; plats; hus; co-presence; framing; social koreografi; makt; aktivera bilden; etik; estetik; videodokumentation; konstnärlig forskning; fronesis; Hannah Arendt; Judith Butler; Sara Ahmed; Sven-Eric Liedman; fri konst; Fine arts;

  Sammanfattning : Mitt första möte med en tiggande föranledde mig att under fem år undersöka den nya situationen för tiggeriet och giveriet i Sverige. Förutsättningen är att vardagliga handlingar och reaktioner gentemot en annan människa kan synliggöras estetiskt med en etisk klangbotten. LÄS MER

 5. 5. "Frightened by a Word" : Shirley Jackson and Lesbian Gothic

  Författare :Colin Haines; Rolf Lundén; Edward Ingebretsen; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :English language; Shirley Jackson; Hangsaman; The Haunting of Hill House; We Have Always Lived in the Castle; lesbian Gothic ; queer theory; Judith Butler; subjectivity; performativity; parody; the abject; compulsory heterosexuality ; ideology; Louis Althusser; psychoanalysis; Sigmund Freud; Julia Kristeva; Engelska; English; Engelska;

  Sammanfattning : This study examines representations and configurations of lesbianism in literary narrative and, in particular, three novels by American author Shirley Jackson (1916-1965). As recent scholarly work has demonstrated, representations of sexuality between women in literature tend toward the ghostly, the Gothic. LÄS MER