Sökning: "Katarina Westerlund"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Katarina Westerlund.

  1. 1. Sammanhangets mening : En empirisk studie av livsåskådningar i föreställningar om genteknik och i berättelser om barnlöshet, assisterad befruktning och adoption

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Katarina Westerlund; Uppsala universitet.; [2002]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Faiths and ideologies; view of life; life-philosophy; world-view; context; meaning in life; genetics; gene technology; childlessness; in-vitro-fertilisation; adoption; Tros- och livsåskådningsvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Faith and reason; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Tros- och livsåskådningsvetenskap; Studies In Faiths and Ideologies; tros- och livsåskådningsvetenskap;

    Sammanfattning : This present thesis explores the meaning of contexts for views of life. The first aim of the investigation is to describe the existential meaningful content of views of life in perceptions of gene technology and in narratives about childlessness, assisted conception and adoption, as they are articulated in two separate sets of interviews. LÄS MER