Sökning: "affekt"

Visar resultat 1 - 5 av 22 avhandlingar innehållade ordet affekt.

 1. 1. Provokation, affekt och den straffrättsliga värderingen av våldsbrott

  Författare :Maria Rasmussen; Claes Lernestedt; Annika Suominen; Kimmo Nuotio; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Affect; anger; assault; criminal law; emotion; honour; manslaughter; mitigating circumstances; motive; murder; penalty value; premeditation; provocation; Affekt; dråp; gradindelning; förmildrande omständigheter; heder; känslor; misshandel; mord; motiv; planering; provokation; sinnesrörelse; självkänsla; straffrätt; straffvärde; uppenbart kränkande beteende; vrede; ära; Legal Science; specialisation Criminal Law; rättsvetenskap med inriktning mot straffrätt;

  Sammanfattning : The theme of this doctoral thesis is provocation as a mitigating circumstance in assessments of intentional homicide and assault in Swedish criminal law. In several other countries, the question of provocation has been widely debated and scrutinized in the legal literature. LÄS MER

 2. 2. Monstret & människan : Paré, Deleuze och teratologiska traditioner i fransk filosofi, från renässanshumanism till posthumanism

  Författare :Jonnie Eriksson; Gunnar Broberg; Michael Azar; Anders Johansson; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; difference; materiality; the body; teratology; humanist philosophy; monstrosity; anomaly; the inhuman; Ambroise Paré; Gilles Deleuze; natural philosophy; Geoffroy Saint-Hilaire; organization; the posthuman; order; affect; multiplicity; becoming; Gilles Deleuze; Ambroise Paré; Geoffroy Saint-Hilaire; teratologi; humanistisk filosofi; monstruositet; anomali; kropp; materialitet; affekt; mångfald; skillnad; blivande; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; materiality; difference; the body; teratology; humanist philosophy; monstrosity; anomaly; the inhuman; Ambroise Paré; Gilles Deleuze; natural philosophy; Geoffroy Saint-Hilaire; organization; the posthuman; order; affect; multiplicity; becoming;

  Sammanfattning : This dissertation studies the problem of the inhuman in relation to human nature in philosophy from antiquity to the present, highlighting the interrelationship between science and philosophy in the development of concepts of monstrosity in France from mid-sixteenth century to late twentieth century thought. By means of constraint, it focuses on Ambroise Paré (1509/10–90) and Gilles Deleuze (1925–95) as representatives of early humanism and posthumanism, respectively. LÄS MER

 3. 3. Operans dubbla tidsförlopp : Musikdramaturgin i bilradiooperan Själens rening genom lek och skoj

  Författare :Hans Gefors; Musikhögskolan i Malmö; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Opera; musical dramaturgy; duration; story; real presence; aria; affect; music to action; rhythmical continuity; timing; beat; artistic research; musikdramaturgi; fortvaro; absolut närvaro; affekt; musik till handling; rytmisk kontinuitet; tajming; steg; konstnärlig forskning; förlopp;

  Sammanfattning : Title: The Twofold Rhythm of Duration in Opera. The Musical Dramaturgy of the Car Radio Opera "Cleansing of the Soul through Fun and Games". This thesis focuses on musical dramaturgy in operas with a story. I believe my own music is better when I write operas than instrumental music. LÄS MER

 4. 4. Rum, rytm och resande : Genusperspektiv på järnvägsstationer

  Författare :Ann-Charlotte Gilboa Runnvik; Tora Friberg; Bodil Axelsson; Carina Listerborn; Katja Tollmar Grillner; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Mobility; commuters; railway stations; accessibility; gender; body; space; place; affect; rhythm; participant observations; auto-ethnography; interviews; Mobilitet; pendlare; järnvägsstationer; tillgänglighet; genus; kropp; rum; plats; affekt; rytm; deltagande observation; autoetnografi; intervjuer;

  Sammanfattning : Järnvägsstationer är att betrakta som offentliga platser och regleras av transportpolitiska målsättningar om jämställdhet och tillgänglighet för alla (Prop. 2008/09:93). Trots det saknas forskning om hur genus påverkar resenärer vid deras vardagliga vistelser på järnvägsstationer. LÄS MER

 5. 5. Breathing Matters : Feminist Intersectional Politics of Vulnerability

  Författare :Magdalena Górska; Cecilia Åsberg; Nina Lykke; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Breath; breathing; intersectionality; vulnerability; social and environmental justice; black lung; phone sex work; anxieties; panic attacks; matterwork; embodiment; affect; agential realism; posthumanities; postconstructionism; new materialism; environmental humanities; cultural studies; feminism; gender; Andning; intersektionalitet; sårbarhet; social rättvisa och klimaträttvisa; pneumokonios; telefonsex; postkonstruktionism; ångest; panikattacker; materiaarbete; förkroppsligande; affekt; agentiell realism; posthumanism; nymaterialism; miljöhumanism; kulturstudier; feminism; genus;

  Sammanfattning : Breathing is not a common subject in feminist studies. Breathing Matters introduces this phenomenon as a forceful potentiality for feminist intersectional theories, politics, and social and environmental justice. LÄS MER