Sökning: "relational ontology"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden relational ontology.

 1. 1. Constructivism, Essentialism, and the Between : Human Being and Vulnerability in Judith Butler, Steven Pinker and Colin Gunton

  Författare :Joseph Sverker; Mattias Martinson; Katarina Westerlund; Stephen R. Holmes; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Judith Butler; Steven Pinker; Colin Gunton; theological anthropology; social constructivism; social constructionism; biologism; essentialism; biologist essentialism; evolution; school; differentiation; christology; doctrine of the Trinity; interpellation; evolutionary psychology; nature nurture; vulnerability; body; individual; person; individualism; personalism; kenosis; self-giving; recognition; feminism; relational ontology; weak ontology; relations; relationality; time; freedom; performativity; culture; environment; dependence; independence; Systematisk teologi med livsåskådningsforskning; Systematic Theology and Studies in Worldviews;

  Sammanfattning : This dissertation explores the division between biology and the social by means of Christian theology. The question is approached by reading and interacting critical theorist Judith Butler, psycholinguist Steven Pinker and theologian Colin Gunton.With Gunton the author argues that a relational, but ‘weak’, ontology is needed. LÄS MER

 2. 2. Person, relation och Gud: Konstruktionen av ett relationellt personbegrepp i nutida trinitarisk teologi

  Författare :Bo Sandahl; Centrum för teologi och religionsvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; face; analogy; ontology; individualism; individual; Personalism; self; subjectivity; subject; Trinitarian Theology; Trinity; God; Person; relationality; relation; and the other .; General; systematic and practical Christian theology; Kristen teologi allmän; systematisk och praktisk ;

  Sammanfattning : This thesis analyses and discusses the construction of a relational concept of personhood in contemporary Trinitarian theology. The thesis discusses both a Trinitarian and an anthropological concept of personhood. The investigation is carried out on three levels. LÄS MER

 3. 3. Relationär pedagogik - för ett sannare liv : En essäistisk sammanläggning om dys/funktionell uppfostran: exemplet ADHD

  Författare :Mattias Nilsson Sjöberg; Johan Dahlbeck; Karin Zetterqvist Nelson; Malmö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ADHD; critical pedagogy; ethics; ontology; onto-epistemological violence; ontopedagogy; pedagogy; philosophy of education; psychiatrization; ADHD; kritisk pedagogik; etik; filosofi; metafysik; ontologi; onto-epistemologiskt våld; ontopedagogik; pedagogik; pedagogisk filosofi; psykiatrisering;

  Sammanfattning : Föreliggande doktorsavhandling utgör en pedagogisk-filosofisk studie av diagnosen ADHD som uppfostran. Avhandlingen består av fyra internationellt publicerade artiklar samt en substantiell kappa. LÄS MER

 4. 4. Reconfiguring Environmental Sustainability in Early Childhood Education: a Post-anthropocentric Approach

  Författare :Kassahun Weldemariam; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Sustainability; Anthropocentrism; Post-qualitative research; Assemblage; Subjectivity; Affect; Ontology; Epistemology; Agency; Becoming-With; Distributed Agency; Materiality;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is twofold. First, it explores how the notion of sustainability is conceptualized within early childhood education discourses and how it is manifested in early childhood curricula. Second, the dissertation examines post-anthropocentric possibilities of sustainability within early childhood education. LÄS MER

 5. 5. Det är en spricka i allt, det är så ljuset kommer in… : Matematik och förskolebarns experimenterande och potentialitet

  Författare :Johanna Unga; Gunilla Dahlberg; Liselott Olsson; Tomas Saar; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; preschool; preschool didactics; Gilles Deleuze; Felix Guattari; experimentation; Reggio Emilia; learning; a relational field of potentiality; mathematics; listening; transcendental empiricism; förskola; förskoledidaktik; Gilles Deleuze; Felix Guattari; experimentation; Reggio Emilia; lärande; det relationella potentialitetsfältet; matematik; lyssnandet; transcendental empirism; Early Childhood Education; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : In preschools it is common that mathematics mainly focuses on how children learn mathematics through everyday activities, or on children´s understanding of mathematical concepts. However, views on mathematics-learning are today deepened and extended, and embrace children’s own mathematical signs, visual representations and bodily experiences. LÄS MER