När kroppen inte räcker till : Assisterad kroppslig omvårdnad i livets slut på vård- och omsorgsboende

Sammanfattning: Det övergripande syftet med denna avhandling var att belysa vård i livets slut på vård- och omsorgsboende, med inriktning mot den kroppsliga omvårdnaden, utifrån äldre personers, undersköterskors och anhörigas perspektiv. Avhandlingen bygger på fyra delstudier. Tre analysmetoder användes;innehållsanalys (I & III), fenomenologisk hermeneutik (II) och fenomenografi(IV). Datainsamlingen omfattade individuella intervjuer (I, II & IV) och observation (III). Fynden visar att; (I) undersköterskor känner de äldre personerna och värnar deras självbestämmande, välbefinnande och värdighet. I sitt arbete fokuserar de främst på kroppslig omvårdnad. Äldre personer (II) upplever kroppslig omvårdnad som en assistans, växelvis i form av ett fängelse eller som en njutning. De värnar sitt självbestämmande, men anpassar sig efter de omständigheter som bestäms av andra. Det är främst undersköterskor som utför assisterad kroppslig omvårdnad (III), medan äldre tar del i det de kan, trots nedsatt kroppslig förmåga. Anhöriga räknar med att äldre personer utövar fullt självbestämmande gällande assisterad kroppslig omvårdnad (IV). Själva bidrar de med en assisterad kroppslig omvårdnad som inte innefattar intimhygien, medan de förblir observanta på undersköterskors arbete. Avhandlingen belyser att assisterad kroppslig omvårdnad kan överbrygga äldres kroppsliga begränsningar och leda till välbefinnande när självbestämmandet främjas. Sådan assisterad kroppslig omvårdnad kan utgöra en väsentlig del av en palliativ omvårdnad för äldre personer på vård- och omsorgsboende i livets slut.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)