Sökning: "psykoanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade ordet psykoanalys.

 1. 1. Freuds psykoanalys

  Författare :Per Magnus Johansson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Psykoanalys; Idéhistoria; Sverige; Sigmund Freud;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Lärande i en traditionstung kontext : Om psykoanalytiker som lär gemensamt i samband med utvecklandet av en metod för behandling av spädbarn och föräldrar

  Författare :Ida Bertell; Marianne Döös; Britta Högberg; Henrik Kock; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Shared learning processes; clinical practice; collective learning; professional; psychoanalysis; seminar activities; conditions for learning; gemensamma lärprocesser; klinisk verksamhet; kollektivt lärande; profession; psykoanalys; seminarieverksamhet; villkor för lärande; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Denna avhandling inom arbetslivspedagogik syftar till att bidra med kunskap om villkor för gemensamma lärprocesser då ny kunskap utvecklas i en traditionstung kontext. Studien handlar om en grupp psykoanalytiker som utvecklar en ny behandlingsmetod, sk. spädbarnsanalys, för att arbeta med spädbarn och deras föräldrar. LÄS MER

 3. 3. Livsmystik och destruktiv maktsträvan - två poler i Per Olof Sundmans författarskap : en undersökning med särskilt fokus på romanerna Expeditionen och Två dagar, två nätter

  Författare :Gunilla Häggblom; Anders Pettersson; Peter Forsgren; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Per Olof Sundman; mystery of life; destructive pursuit of power; sympathetic reading; symptomal reading; double meaning of the text; first-person narrative; focalisation; philosophy of religion; Chassidism; psychoanalysis; middle ground; object relations theory; schizo-paranoid position; integrative position; rational irrational authority; Per Olof Sundman; livsmystik; destruktiv maktsträvan; sympatisk läsart; symptomal läsart; textens dubbla betydelse; jagberättelsen; fokalisering; religionsfilosofi; chassidism; psykoanalys; mellanområde; objektrelationsteori; schizo-paranoid position; integrativ position; rationell irrationell auktoritet; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : My thesis addresses the antagonism between the mystery of life and the destructive pursuit of power which forms a central theme in the works of Per Olof Sundman (1922–1992). The purpose is to show that Sundman uses the theme of the encounter/non-encounter and the destructive leader to examine the conditions for allowing a deeper experience of reality and the destructive exercise of power. LÄS MER

 4. 4. Psykoterapins uppgift : Hälsa, bot och självförbättring i modernt psykoanalytiskt tänkande

  Författare :Einar Jakobsson; Lennart Nordenfelt; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psychoanalysis; goals of psychotherapy; concepts of mental health; narcissism; philosophy of life; Psykoanalys; Psykoterapi; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The main purpose of this study is to critically examine, by means of theoretical analysis, the limits of psychotherapeutic intervention and the view of mental health embraced by the psychotherapy which is based on a psychodynamic thinking and procedure. This is done by asking how different theorists, e g Freud, Heinz Kohut and Otto Kernberg, are dealing with the questions of the indications of a need of psychotherapy, the desired extension of a therapeutic change and how the goals of treatment should be formulated. LÄS MER

 5. 5. Psykologexamensuppsats: Barnpsykoterapi - en processtudie

  Författare :Astrid Larsson; Curt Sandberg; Göran Sandell; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :barn; psykoterapi; psykoanalys; kognitiv; system; lekterapi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER