Lärarperspektiv på läsförståelse. En intervjustudie om undervisning i årskurs 4-6

Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs Universitet

Sammanfattning: Avhandlingens syfte var att undersöka en grupp lärares undervisningspraktik i läsförståelse. Studien har genomförts med intervjuer av lärare som undervisar i årskurs 4–6. Vilka aspekter av läsförståelse uppfattar lärarna som viktiga och framgångsrika i undervisningen? Vad innehåller och utmärks denna undervisning av samt vilka resurser och möjligheter ställer skolans organisation till förfogande. Av resultaten framgår läsförståelsens mycket viktiga roll i lärandet och är mycket tydligt uttalat av alla lärarna. I lärarnas utsagor visar sig även den komplexitet som finns i lärarpraktiken, dels avseende den egna undervisningens utformning, dels möjligheterna till att kunna ge alla elever det stöd de behöver. Lärarna har ambitionen att undervisningen ska ge eleverna kunskaper och färdigheter i hur texter kan tolkas, förstås, upplevas samt stimulera dem till fortsatt läsande både i och utanför skolan. Studien visar att lärarna till viss del känner sig begränsade av skolans organisation som oftast uppfattas ha strama ekonomiska ramar. Det innebär att lärarna anser att de resurser som finns inte räcker till för att kunna åstadkomma en så optimal undervisning som möjligt. Framför allt fanns det brister i personalresurser men delvis även att lämpligt material kunde saknas. Lärarnas inställning till kompetensutveckling är att den inte tillgodoser lärarnas behov av ämnesfördjupning och att nya rön inom forskningen inte alltid är lättåtkomlig. Lärarna anser att de borde erbjudas mer och bättre kompetensutveckling om läsning och arbetssätt som gynnar en god läsutveckling för alla elever.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.