Sökning: "performativitet"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade ordet performativitet.

 1. 1. Bedömning av läsförståelse - och sen då? : bedömning av meningsskapande i en kommunövergripande bedömningsprocess

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Helena Sjunnesson; Malmö University.; Malmö University.; [2014]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; bedömning; fallstudie; löst kopplade system; performativitet; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Kommuners upprättande av lokala bedömningsprogram, där vad som sker i den pedagogiska praktiken ska utvärderas och kontrolleras, kan ses som exempel på hur en utvidgad bedömningskultur på internationell och nationell nivå transformerats till lokal nivå. I denna studie undersöks vilka konsekvenser en utökad bedömningskultur kan få för såväl pedagoger som för elever och undervisningsmiljö. LÄS MER

 2. 2. Nye skabelsesberetninger om æg, sæd og embryoner Et etnografisk studie af skabelser på sædbanker og fertilitetsklinikker

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Stine Adrian; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender studies; Assisted reproduction; creation stories; material-discursive relations; agency; emotions; situated knowledges; nature culture; gender; ethnography; performativity; feminist new materialist theory; sexual dimorphism; Genusforskning; Assisterad befruktning; skapelseberättelser; materiellt-diskursiva relationer; agens; känslor; situated knowledges; natur kultur; kön; etnografi; performativitet; feministisk ny materialitesteori; visuella representationer; köns dimorfism;

  Sammanfattning : Avhandlingen handlar om användandet av assisterad befruktning i Danmark och Sverige. Teknologierna är intressanta eftersom de skapar möjligheter för barn att födas som annars inte skulle ha blivit till. De utmanar också normerande föreställningar om sexualitet, etnicitet, normalitet, ålder, kön och släktskap. LÄS MER

 3. 3. I dialog med Proust. Den danske Proustreception gennem hundrede år

  Detta är en avhandling från Multivers

  Författare :Neal Ashley Conrad Thing; Lund University.; Lunds universitet.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; fænomenologi; modernisme; tematisk kritik; strukturalisme; performativitet; selvfremstilling; autobiografi; Dansk litteratur i det 20. århundrede; Hermeneutik; Gadamer; Proust; intertekstualitet; litterær indflydelse; Jauss; Receptionshistorie;

  Sammanfattning : I dialog med Proust actualizes the importance of the french writer Marcel Proust in Denmark. The dissertation brings a new chapter to the history of danish literature and history of thought. LÄS MER

 4. 4. Blatte betyder kompis : Om maskulinitet och språk i en högstadieskola

  Detta är en avhandling från Ordfront Förlag

  Författare :Rickard Jonsson; Stockholms universitet.; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education; Masculinity; sexuality; ethnicity; language; performativity; normative Swedishness; heteronormativity; maskulinitet ; språk ; etnicitet ; sexualitet ; performativitet ; normativ svenskhet ; heteronormativitet ;

  Sammanfattning : The thesis deals with masculinity and language among a group of teenage boys. Based on a year’s fieldwork at a compulsory school in a suburb of Stockholm, the study focus on how language is used to “perform” masculinity and how the stereotype of the “immigrant youth” emerges in daily communication. LÄS MER

 5. 5. Performing Bilingualism in Wales with the Spotlight on Welsh A Study of Language Policy and the Language Practices of Young People in Bilingual Education

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Nigel John Musk; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Bilingualism; Bilingual education; Diglossia; Language practices; Language policy and planning; Wales; Welsh; Code-switching; Performativity; Discourse analysis; Conversation Analysis; Tvåspråkighet; Tvåspråkig utbildning; Diglossi; Språkliga praktiker; Språkplanering och språkpolitik; Wales; Walesiska; Kodväxling; Performativitet; Diskursanalys; Samtalsanalys; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Bilingualism; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Tvåspråkighet;

  Sammanfattning : The recently established National Assembly for Wales (with the vision of a “truly bilingual Wales”) and bilingual schools are but two major sites in which bilingualism is reconstituting and repackaging Welsh.By close examination of the discourse(s) of language policy texts, the public discourse of one bilingual secondary school and the discussions of four focus groups composed of pupils from the same school, this study identifies three types of discourse which are particularly salient in contemporary Wales: a globalising discourse, a nationalist discourse and an ecology-of-language discourse. LÄS MER