Sökning: "Tobias Carling"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Tobias Carling.

  1. 1. Vitamin D and estrogen receptor gene polymorphisms in primary hyperparathyroidism

    Författare :Tobias Carling; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER