Sökning: "Tobias Carling"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Tobias Carling.

  1. 1. Vitamin D and estrogen receptor gene polymorphisms in primary hyperparathyroidism

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Tobias Carling; [1997]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER