Sökning: "individualism"

Visar resultat 1 - 5 av 86 avhandlingar innehållade ordet individualism.

 1. 1. ”Att göra sina uppgifter, vara tyst och lämna in i tid” Om elevansvar i det högmoderna samhället

  Detta är en avhandling från Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Åsa Söderström; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Pedagogy; pupils’ responsibility; Giddens’ structuration theory; ideology individualism; value-relativism; elevansvar; Giddens struktureringsteori; ideologi; individualism; värderelativism; pupils`responsibility; Giddens`structuration theory; ideology;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to describe and analyse pupils’ and teachers’ views on pupils’ responsibility for their schoolwork and how this relates to a more comprehensive ideology of school and today’s high modern society. The analysis is inspired by Anthony Giddens’ structuration theory and the concepts of discursive consciousness, practical consciousness, rules, routines and resources. LÄS MER

 2. 2. The un/selfish leader Changing notions in a Tamil Nadu village

  Detta är en avhandling från Stockholm : Socialantropologiska institutionen

  Författare :Björn Alm; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social anthropology ethnography Social anthropology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialantrolopologi etnografi Socialantropologi; Social Anthropology; India; Tamil Nadu; leadership; corruption; rural change; individualism;

  Sammanfattning : 'The un/selfish' leader explores notions of selfishness, as they were perceived by people in the village of Ekkaraiyur, Tamil Nadu, India, at a time they associated with thorough changes in their lives.Discussing locally held notions about agrarian change, seen as causing the erosion of earlier village loyalties and leading to the emergence of a new type of leaders, the study focus on the censure of the alleged corruption of these leaders. LÄS MER

 3. 3. Av denna världen? Emil Gustafson, moderniteten och den evangelikala väckelsen

  Detta är en avhandling från Skellefteå : Artos & Norma bokförlag

  Författare :Joel Halldorf; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Emil Gustafson; modernity; evangelicalism; spirituality; holiness movement; Helgelseförbundet; Keswick movement; Free Churches; Charles Taylor; practices; mysticism; individualism; suffering; holiness; discipline; Church History; Kyrkohistoria;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate the relationship between evangelicalism and modernity with the Swedish holiness preacher Emil Gustafson (1862–1900) as a case. This is achieved by comparing Gustafson’s spirituality with Charles Taylor’s characterization of modernity. LÄS MER

 4. 4. Person, relation och Gud: Konstruktionen av ett relationellt personbegrepp i nutida trinitarisk teologi

  Detta är en avhandling från Bo Sandahl, Bjerehov 9 B, S- 23734 Bjärred, Sweden

  Författare :Bo Sandahl; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; face; analogy; ontology; individualism; individual; Personalism; self; subjectivity; subject; Trinitarian Theology; Trinity; God; Person; relationality; relation; and the other .; General; systematic and practical Christian theology; Kristen teologi allmän; systematisk och praktisk ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Första delen: Kontextualisering av trinitariska personbegrepp Kapitel ett: Inledning Avhandling analyserar och diskuterar konstruktionen av ett relationellt personbegrepp i nutida trinitarisk teologi. Det större sammanhanget för avhandlingens tema är den nutida filosofins och teologins fokusering på relationaliteten och ’den andre’. LÄS MER

 5. 5. Med kroppen som instrument : en studie av new age med fokus på hälsa, kroppslighet och genus

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Lena Löwendahl; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Nutidshistoria från 1914 ; Contemporary history since 1914 ; Teologi; Theology; life story.; qualitative interviews; reflexivity; relativism; individualism; gender; alternative methods; body physicality; New Age; health; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna avhandling studeras new age utifrån problemområdena hälsa, kroppslighet och genus. Genom intervjuer med andliga sökare inom new age ges en bild av de trosföreställningar och attityder som kännetecknar rörelsen. Också sökarnas olika vägar till new age och relationer till andra religioner analyseras. LÄS MER