Sökning: "Elisabeth Sundin"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade orden Elisabeth Sundin.

 1. 1. Erfarenheter av stöd bland föräldrar till barn med medfödda hjärtfel

  Författare :Elisabeth Bruce; Karin Sundin; Viveca Lindh; Elisabeth Hall; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Barnsjuksköterskor; familjecentrerad omvårdnad; fenomenologisk hermeneutisk tolkningsmetod; föräldrar; ICE-FPSQ; medfödda hjärtfel; narrativa intervjuer; psykometriska egenskaper; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund. Antalet överlevande barn som diagnostiserats med medfött hjärtfel (CHD) har ökat markant de senaste 15 åren, vilket har bidragit till en växande grupp av barn och familjer som behöver specialiserat stöd, eftersom familjelivet påverkas och begränsas av CHD. LÄS MER

 2. 2. Företag i perifera regioner : fallstudier av företagartradition, företagsmiljö och företags framväxt i Norrbottens inland

  Författare :Elisabeth Sundin; Leif Lindmark; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; buying behavior; case studies; dependency theory; developing industry; economic tradition; entrepreneurship; external control; growing firms; historical method; industrial environment; linkage patterns; local control; northern Sweden; peripheral regions; prefabricated houses; small firms; spirit of enterprise; staple theory; underdeveloped regions; Företag; Sverige; Norrbotten;

  Sammanfattning : This is a study of how industries develop in regions that are industrially weak, exemplified by Norrbotten, the northernmost province of Sweden. Developing industries are represented by three companies manufacturing prefabricated wooden houses, situated in the municipalities Övertorneå, Kalix (Morjärv) and Älvsbyn in the interior of Norrbotten. LÄS MER

 3. 3. Global radial basis function collocation methods for PDEs

  Författare :Ulrika Sundin; Elisabeth Larsson; Simon Hubbert; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Scientific Computing; Beräkningsvetenskap;

  Sammanfattning : Radial basis function (RBF) methods are meshfree, i.e., they can operate on unstructured node sets. Because the only geometric information required is the pairwise distance between the node points, these methods are highly flexible with respect to the geometry of the computational domain. LÄS MER

 4. 4. Microbe-host interactions in post-infectious irritable bowel syndrome

  Författare :Johanna Sundin; Robert Jan Brummer; Elisabeth Hultgren-Hörnqvist; Velmurugesan Arulampalam; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; IBS; PI-IBS; Intestinal; Mucosa; Lymphocyte; Microbiota; Bacteria; Cytokine; Addaptive immune response; IL-13; Medicin; Medicine;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. När strävan efter samsyn blir en kamp : Meningsskapande och meningsgivande i mångtydiga sammanhang

  Författare :Lena Andersson Högberg; Elisabeth Sundin; Bo Hellgren; Guje Sevón; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sensemaking; collaboration; coincident meaning; coordinated action; equivocal context; sensegiving; trade and industry development; public sector; Meningsskapande; samsyn; samverkan; gemensam mening; koordinerad handling; mångtydighet; meningsgivande; kommunal näringslivsutveckling; Norrköping; Business and economics; Ekonomi;

  Sammanfattning : När personer och grupper med olika bakgrund och erfarenheter möts för att sam-arbeta förutsätts ofta att samsyn kring målen med verksamheten är en förutsätt-ning för koordinerad handling. Forskningen har dock inte kunnat visa empiriskt i vilken utsträckning samsyn är viktigt för att åstadkomma samhandling. LÄS MER