Sökning: "skolledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade ordet skolledarskap.

 1. 1. Samtalat skolledarskap kategoriserings- och identitetsarbete i interaktion

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anita Nordzell; Mälardalens högskola.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; School leadership; school management; educational management; membership categorization analysis; identity work; talk-in-interaction; meeting; interview; ethnomethodology; social constructionism; Skolledning; skolledare; kategoriserings- och konversationsanalys; identitetsarbete; interaktion; samtal; mötessamtal; intervjusamtal; etnometodologi; socialkonstruktionism;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att visa hur skolorganisation, skolledning och skolledaridentiteter produceras, formas och omformas i samtalad interaktion samt att visa vilka diskursiva metoder som de samtalande använder för att bygga upp sina begrepp och kategorier och samtidigt göra dem socialt acceptabla i sitt sammanhang. Jag har tagit teoretisk och analytisk utgångspunkt i etnometodologi, socialkonstruktionism och kategoriseringsanalys. LÄS MER

 2. 2. Slaget om femininiteten Skolledarskap som könsskapande praktik

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Monica Söderberg Forslund; Stockholms universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school leadership; gender; principal; discourse analysis; school leadership history; feminist post-structuralism; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of the dissertation is to highlight how different ideas about gender and gender discourses have created varying conditions for the formation of school leadership in different eras. The empirical material consists of historically documented material in a text-based study and interview material comprising interviews with a total of 18 comprehensive school principals from two interview studies. LÄS MER

 3. 3. Samproducerat ledarskap Hur rektorer och lärare formar ledarskap i skolans vardagsarbete

  Detta är en avhandling från Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ann Ludvigsson; Högskolan i Jönköping.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school administration; school leadership; leadership; distributed leadership; Co-Produced leadership; principal; school head; pre-school teacher; leisure-time pedagogue; compulsory school teacher; social constructionism; interaction; culture; case study; interview; observation; skolledarskap; ledarskap; fördelat ledarskap; samproducerat ledarskap; rektor; skolledare; lärare; förskollärare; fritidspedagog; grundskollärare; socialkonstruktionism; samspel; kultur; fallstudier; intervju; observation; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om ledarskapet i skolan. Skolan är en sammansatt verksamhet och i ledarskapet handlar det om att hantera många olika uppgifter på olika nivåer. Samtidigt som skolledare och lärare skall leva upp till samhälleliga förväntningar på skolverksamheten skall de också hantera kulturella villkor inom skolan. LÄS MER

 4. 4. Stärkt pedagogiskt ledarskap Rektorer granskar sin egen praktik

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Anette Forssten Seiser; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogical leadership; principal; educational leadership; school improvement; action research; practice theory; practice architecture; students´ outcome; Pedagogiskt ledarskap; rektor; skolledarskap; skolförbättring; aktionsforskning; praktikteori; praktikarkitekturer; elevresultat; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : The aim of the study is to generate knowledge about principals´ pedagogical leadership practice. Furthermore, the study aims at generate knowledge of what is happening in a joint action research practice when principals explore a pedagogical leadership. LÄS MER

 5. 5. Mellan varumärke och gemensamt raster Skilda sätt att se verksamhetsidéer för pedagogisk verksamhet

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Katina Thelin; Karlstads universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogiskt arbete; Educational Work; Conceptions; Bottom-up and top-down leadership; Implementation; Phenomenography; School development; School improvement; School Leadership; Schoolwide pedagogy; Schoolwide vision; Verksamhetsidé; Organizational practice; Fenomenografi; Helhetsidé; Implementering; Pedagogisk idé; Pedagogisk verksamhet; Skolutveckling; Skolledarskap; Uppfattningar; Uppifrån- och underifrånstyrning; Verksamhetsidé; Vision; Pedagogik; Education; Skolutveckling Skolledning;

  Sammanfattning : Människors sätt att se varierar. Samtidigt verkar det vara av betydelse att medarbetare i skolan och förskolan utvecklar gemensamma sätt att se åtminstone vissa aspekter av verksamheten. LÄS MER