Sökning: "skolledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade ordet skolledarskap.

 1. 1. Samtalat skolledarskap : kategoriserings- och identitetsarbete i interaktion

  Författare :Anita Nordzell; Gunnar Sundgren; Mats Börjesson; Fritjof Sahlström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; School leadership; school management; educational management; membership categorization analysis; identity work; talk-in-interaction; meeting; interview; ethnomethodology; social constructionism; Skolledning; skolledare; kategoriserings- och konversationsanalys; identitetsarbete; interaktion; samtal; mötessamtal; intervjusamtal; etnometodologi; socialkonstruktionism; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att visa hur skolorganisation, skolledning och skolledaridentiteter produceras, formas och omformas i samtalad interaktion samt att visa vilka diskursiva metoder som de samtalande använder för att bygga upp sina begrepp och kategorier och samtidigt göra dem socialt acceptabla i sitt sammanhang. Jag har tagit teoretisk och analytisk utgångspunkt i etnometodologi, socialkonstruktionism och kategoriseringsanalys. LÄS MER

 2. 2. Slaget om femininiteten : Skolledarskap som könsskapande praktik

  Författare :Monica Söderberg Forslund; Boel Englund; Christina Florin; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school leadership; gender; principal; discourse analysis; school leadership history; feminist post-structuralism; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of the dissertation is to highlight how different ideas about gender and gender discourses have created varying conditions for the formation of school leadership in different eras. The empirical material consists of historically documented material in a text-based study and interview material comprising interviews with a total of 18 comprehensive school principals from two interview studies. LÄS MER

 3. 3. Samproducerat ledarskap : Hur rektorer och lärare formar ledarskap i skolans vardagsarbete

  Författare :Ann Ludvigsson; Mohamed Chaib; Helene Ahl; Glenn Hultman; Magnus Söderström; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school administration; school leadership; leadership; distributed leadership; Co-Produced leadership; principal; school head; pre-school teacher; leisure-time pedagogue; compulsory school teacher; social constructionism; interaction; culture; case study; interview; observation; skolledarskap; ledarskap; fördelat ledarskap; samproducerat ledarskap; rektor; skolledare; lärare; förskollärare; fritidspedagog; grundskollärare; socialkonstruktionism; samspel; kultur; fallstudier; intervju; observation; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om ledarskapet i skolan. Skolan är en sammansatt verksamhet och i ledarskapet handlar det om att hantera många olika uppgifter på olika nivåer. Samtidigt som skolledare och lärare skall leva upp till samhälleliga förväntningar på skolverksamheten skall de också hantera kulturella villkor inom skolan. LÄS MER

 4. 4. Stärkt pedagogiskt ledarskap : Rektorer granskar sin egen praktik

  Författare :Anette Forssten Seiser; Anders Arnqvist; Åsa Söderström; Michael Uljens; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Pedagogical leadership; principal; educational leadership; school improvement; action research; practice theory; practice architecture; students´ outcome; Pedagogiskt ledarskap; rektor; skolledarskap; skolförbättring; aktionsforskning; praktikteori; praktikarkitekturer; elevresultat; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : The aim of the study is to generate knowledge about principals´ pedagogical leadership practice. Furthermore, the study aims at generate knowledge of what is happening in a joint action research practice when principals explore a pedagogical leadership. LÄS MER

 5. 5. Measuring peer victimization and school leadership : A study of definitions, measurement methods and associations with psychosomatic health

  Författare :Lisa Hellström; Curt Hagquist; Robert Thornberg; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Bullying; measurement methods; pedagogical leadership; psychosomatic health; Rasch analysis; Mobbning; mätmetoder; pedagogiskt ledarskap; psykosomatisk hälsa; Rasch analys; Public Health Science; Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore methods for assessing peer victimization and pedagogical leadership in school.The thesis includes four studies. Study I and II are based on web-based questionnaires among 2, 568 students in grades 7, 8 and 9. LÄS MER