Sökning: "fördelat ledarskap"

Hittade 1 avhandling innehållade orden fördelat ledarskap.

  1. 1. Samproducerat ledarskap Hur rektorer och lärare formar ledarskap i skolans vardagsarbete

    Detta är en avhandling från Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation

    Författare :Ann Ludvigsson; Mohamed Chaib; Helene Ahl; Glenn Hultman; Magnus Söderström; [2009]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school administration; school leadership; leadership; distributed leadership; Co-Produced leadership; principal; school head; pre-school teacher; leisure-time pedagogue; compulsory school teacher; social constructionism; interaction; culture; case study; interview; observation; skolledarskap; ledarskap; fördelat ledarskap; samproducerat ledarskap; rektor; skolledare; lärare; förskollärare; fritidspedagog; grundskollärare; socialkonstruktionism; samspel; kultur; fallstudier; intervju; observation; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

    Sammanfattning : Denna avhandling handlar om ledarskapet i skolan. Skolan är en sammansatt verksamhet och i ledarskapet handlar det om att hantera många olika uppgifter på olika nivåer. Samtidigt som skolledare och lärare skall leva upp till samhälleliga förväntningar på skolverksamheten skall de också hantera kulturella villkor inom skolan. LÄS MER