Sökning: "distributed leadership"

Visar resultat 1 - 5 av 20 avhandlingar innehållade orden distributed leadership.

 1. 1. Samproducerat ledarskap : Hur rektorer och lärare formar ledarskap i skolans vardagsarbete

  Författare :Ann Ludvigsson; Mohamed Chaib; Helene Ahl; Glenn Hultman; Magnus Söderström; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school administration; school leadership; leadership; distributed leadership; Co-Produced leadership; principal; school head; pre-school teacher; leisure-time pedagogue; compulsory school teacher; social constructionism; interaction; culture; case study; interview; observation; skolledarskap; ledarskap; fördelat ledarskap; samproducerat ledarskap; rektor; skolledare; lärare; förskollärare; fritidspedagog; grundskollärare; socialkonstruktionism; samspel; kultur; fallstudier; intervju; observation; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om ledarskapet i skolan. Skolan är en sammansatt verksamhet och i ledarskapet handlar det om att hantera många olika uppgifter på olika nivåer. Samtidigt som skolledare och lärare skall leva upp till samhälleliga förväntningar på skolverksamheten skall de också hantera kulturella villkor inom skolan. LÄS MER

 2. 2. Leadership Challenges in Academia : Four Case studies

  Författare :Thomas Severin; Institutionen för psykologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; academic leadership; organizagtiponmal paradoxes; holding; qualitative methods; distributed leadership; leadership development; toxic leadership;

  Sammanfattning : This thesis is an exploration of leadership dimensions of academic organisational processes. It consists of four case studies, each presenting a leadership challenge. These studies of specific situations offer great opportunities to investigate the variety of leading that the academy contains. LÄS MER

 3. 3. Distributed Leadership in Local School Organisations. Working for School Improvement?

  Författare :Mette Liljenberg; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :distributed leadership; institutional perspective; school improvement; capacity building; local school organisation; teacher team; school leadership; principal; teacher;

  Sammanfattning : This thesis takes its point of departure from the recent increased interest in leadership, and especially distributed leadership. Educational research states that if schools are to meet future demands, leadership must rest on trust within the organisation and distributed leadership must be understood, in the frame of professional collaboration and social learning. LÄS MER

 4. 4. Svenska sjöofficerare under 1500-talet

  Författare :Ingvar Sjöblom; Mats Hallenberg; Leos Müller; Jan Samuelson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Military History; Naval History; Early modern history; Naval Officer; Organisation; Leadership; War Science; War history; Swedish Navy; Competence; Power Relations; Naval tactics; 16th Century; Gentry; Militärhistoria; marinhistoria; krigsvetenskap; ledarskap; organisation; sjöofficer; 1500-tal; marintaktik; adel; frälse; flottan; sjöofficerskåren; History; historia; military history; naval history; early modern history; naval officer; leadership; war science; war history; Swedish navy; competence; power relations; naval tactics; 16th century; gentry; militärhistoria; Krigsvetenskap; Krigsvetenskap;

  Sammanfattning : What was the expertise of a naval officer during the 16th century? How did the naval officers’ expand, and what was the power relations like? These questions asked initially in the dissertation, try to capture the essence of the actual purpose, namely to investigate the development, power relations and the competence of a naval officer in the Swedish Navy during the 16th century (1522-1595).There was a correlated relationship between the military strategic choice of the operational area, naval tactical choices vessel types for customized naval warfare and the need for naval officers. LÄS MER

 5. 5. Ledarskap ur ett ledningsstilsperspektiv : Teambyggare, innovatörer, nätverkare och dirigenter

  Författare :Birgitta Ahltorp; Institutionen för psykologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; management; leadership style; 360°-feedback; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : The purpose of this study is threefold. Firstly it is to explore a style-oriented model for leadership which has proven to be valid empirically. Secondly the purpose is to study if there are any differences between the way managers view themselves compared to how their co-workers view them. LÄS MER