Sökning: "pre-school teacher"

Visar resultat 1 - 5 av 37 avhandlingar innehållade orden pre-school teacher.

 1. 1. Pre-school Children’s Food Habits and Meal Situation Factors Influencing the Dietary Intake at Pre-school in a Swedish Municipality

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Hanna Sepp; Margareta Wandel; [2002]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; Domestic sciences; children; food; meals; nutrient; pre-school; teachers; Hushållsvetenskap; barn; mat; måltider; förskola; lärare; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Domestic science and nutrition; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Hushålls- och kostvetenskap;

  Sammanfattning : A pre-school-based dietary survey, using seven-day records, focus group interviews and semi-structured interviews, was carried out in a suburban area of Stockholm. The overall objective was to investigate the individual food and nutrient intake of pre-school children at all meals during the day, as well as factors that might influence children’s intake. LÄS MER

 2. 2. Pre-school children's food habits and meal situation : factors influencing the dietary intake at pre-school in a Swedish municipality

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Hanna Sepp; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nutrition; förskolebarn; mat och matvanor; Sverige; MEDICINE Physiology and pharmacology Physiology Nutrition; MEDICIN Fysiologi och farmakologi Fysiologi Näringslära;

  Sammanfattning : A pre-school-based dietary survey, using seven-day records, focus group interviews and semi-structured interviews, was carried out in a suburban area of Stockholm. The overall objective was to investigate the individual food and nutrient intake of pre-school children at all meals during the day, as well as factors that might influence children’s intake. LÄS MER

 3. 3. Det finns inga tjejbestämmare Att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek

  Detta är en avhandling från Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Christian Eidevald; Mohamed Chaib; Helene Ahl; Eva Reimers; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; gender; sex; feminist poststructuralism; discourse analysis; positioning; video observation; focus group; pre-school; pre-school teacher; equality; genus; kön; feministisk poststrukturalism; diskursanalys; positionering; videoobservation; fokusgrupp; förskola; förskollärare; jämställdhet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Children; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn;

  Sammanfattning : Previous research studies have shown that in their address and behaviour towards girls and boys, pre-school staff apply stereotyped gender concepts, thus reinforcing rather than challenging stereotypes. The present thesis therefore focuses on which of children’s positions that are accepted or that face resistance from the staff. LÄS MER

 4. 4. Låt barnen komma till oss Förskollärarna och kampen om småbarnsinstitutionerna 1854-1968

  Detta är en avhandling från Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Kerstin Holmlund; Ulla Johansson; Gunilla Halldén; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Crèche; kindergarten; nursery; pre-school; kindergarten teacher; pre-school teacher; gender; class; profession and welfare state;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to investigate how child care has changed and developed in a social and historical perspective. Its aim is also to ascertain what different roles were played by different professional groups, local government and state authorities in the struggle for the institutions for  young children. LÄS MER

 5. 5. Pre-school Teachers’ Perceived Control and Behaviour Problems in Children

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Annie Hammarberg; Ann Frodi; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psychology; pre-school teachers; perceived control; externalising behaviours; internalising behaviours; change; continuity; class size; child to adult ratio; sex distribution; child – teacher interactions; Psykologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi; Psychology; psykologi;

  Sammanfattning : In this thesis, pre-school teachers’ perceived control, is examined in relation to problem behaviours of children and the actions of teachers in the classroom. In addition, other factors that are thought to relate to teachers’ perceived control were studied. LÄS MER