Sökning: "leisure-time pedagogue"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden leisure-time pedagogue.

 1. 1. Fritidspedagogers handlingsrepertoar : Pedagogiskt arbete med barns olika relationer

  Författare :Marianne Dahl; Eva Johansson; Anette Emilson; Ingeborg Moqvist Lindberg; Anna Klerfelt; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; action repertoire; leisure-time pedagogue; leisure-time center; relational qualities; belonging and participation in communities of practice; handlingsrepertoar; fritidspedagog; fritidshem; kvaliteter i relationer; deltagande och tillhörighet i praktikgemenskaper; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis aims to make a contribution to our current understanding regarding leisure-time pedagogues’ work with children’s relationships. Here focus is placed on the collective action repertoire as expressed by two different groups of leisure-time pedagogues. LÄS MER

 2. 2. Nya fritidspedagoger - i spänningsfältet mellan tradition och nya styrformer

  Författare :Birgit Andersson; Signild Lemar; Lisbeth Lundahl; Lena Rubinstein Reich; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Leisure-time pedagogue; teacher in leisure-time centre; after-school activities; professional identity; informal assessment; accountability; new forms of governance.; fritidspedagog; grundlärare mot fritidshem; fritidshem; yrkesidentitet; yrkesutveckling; informell bedömning; redovisningskrav; ny styrning; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : The aim of this study is to increase the knowledge and understanding of how leisure-time pedagogues´ professional identity is changed as a consequence of altered governance and resulting new tasks. More specifically the study is oriented towards understanding how external demands for quality accounts, assessments and documentation in leisure-time centers and schools, affect leisure-time pedagogues´ practice of their profession and professional identity, and how the leisure-time pedagogues relate to these demands. LÄS MER

 3. 3. Samproducerat ledarskap : Hur rektorer och lärare formar ledarskap i skolans vardagsarbete

  Författare :Ann Ludvigsson; Mohamed Chaib; Helene Ahl; Glenn Hultman; Magnus Söderström; Jönköping University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school administration; school leadership; leadership; distributed leadership; Co-Produced leadership; principal; school head; pre-school teacher; leisure-time pedagogue; compulsory school teacher; social constructionism; interaction; culture; case study; interview; observation; skolledarskap; ledarskap; fördelat ledarskap; samproducerat ledarskap; rektor; skolledare; lärare; förskollärare; fritidspedagog; grundskollärare; socialkonstruktionism; samspel; kultur; fallstudier; intervju; observation; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om ledarskapet i skolan. Skolan är en sammansatt verksamhet och i ledarskapet handlar det om att hantera många olika uppgifter på olika nivåer. Samtidigt som skolledare och lärare skall leva upp till samhälleliga förväntningar på skolverksamheten skall de också hantera kulturella villkor inom skolan. LÄS MER

 4. 4. Från fritidens pedagog till hjälplärare : Fritidspedagogers och lärares yrkesrelation i integrerade arbetslag

  Författare :Finn Calander; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; education; episode; integration; interprofessional collaboration; leisure time centre; recreation instructor; strategic context; structuration theory; work team; Pedagogik; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The restructuring of the Swedish comprehensive school has brought child care and schoolcloser together. During the 90's leisure time centres (LTCs) were physically integrated into school buildings. Therefore, today teachers and recreation instructors (RIs) often worktogether in teams. LÄS MER

 5. 5. Transformation through Integration

  Författare :Monica E Nilsson; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Integration; pre-school teacher; recreation pedagogue; schoolteacher; contradiction; expansive learning; mediation; tool.;

  Sammanfattning : Abstract This study analyzes an attempt at integration of a pre-school class, a leisure-time center and an elementary school in Sweden. The integration was organized in the form of Vertical Track which implies a successive development of groups comprising children between six and twelve years old, pre-school teachers, recreation pedagogues, and schoolteachers. LÄS MER