Sökning: "Per-Erik Ellström"

Visar resultat 1 - 5 av 26 avhandlingar innehållade orden Per-Erik Ellström.

 1. 1. Idén om medarbetarskap : en studie av en idés resa in i och genom två organisationer

  Författare :Karin Kilhammar; Eva Ellström; Per-Erik Ellström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Co-workership; co-worker; learning; implementation; translation; institutionalization; zeitgeist; organizational fashion; Medarbetarskap; medarbetare; lärande; implementering; översättning; institutionalisering; tidsanda; organisatoriskt mode; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar idén om medarbetarskap med utgångspunkt från hur begreppet medarbetarskap tolkas och används. Syftet är att öka kunskapen kring idén och hur den tar sig uttryck i organisationers praktik.I den teoretiska referensramen har nyinstitutionell teori integrerats med teorier kring lärande och implementering. LÄS MER

 2. 2. Styrning genom lärande : En studie av programutvecklingens dynamik i nationella program

  Författare :Agneta Halvarsson Lundkvist; Per-Erik Ellström; Maria Gustavsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Runt om i världen pågår en rad utvecklingsprogram vars syfte är att stödja utvecklingsarbete i olika typer av verksamheter. Jag behandlar två sådana svenska nationella utvecklingsprogram och fokuserar lärandets betydelse för programmens utveckling. LÄS MER

 3. 3. Evidence in practice : On knowledge use and learning in social work

  Författare :Gunilla Avby; Per- Erik Ellström; Per Nilsen; Lennart Svensson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Knowledge; knowledge use; learning; evidence-based practice; social work practice; Kunskap; kunskapsanvändning; lärande; evidensbaserad praktik; socialt arbete;

  Sammanfattning : Against the backdrop of the transformations in the entire framing of professional work, social work has come under close scrutiny in many countries, including Sweden. Doubts have been raised about practitioners’ existing knowledge base, and the importance of practitioners engaging in learning and the renewal and extension of professional capacities has been emphasized. LÄS MER

 4. 4. Ett lärorikt arbete? : Möjligheter och hinder för undersköterskor att lära och utvecklas i sjukvårdsarbetet

  Författare :Erica Byström; Per-Erik Ellström; Margareta Bredmar; Kristina Westerberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Work; learning; workplace learning; skills; competence; auxiliary nurses; the health service; Arbete; lärande; arbetsplatslärande; yrkeskunnande; kompetens; undersköterskor; sjukvård;

  Sammanfattning : Avhandlingen, som är en kvalitativ studie, rör yrkesgruppen undersköterskor inom hälso- och sjukvården. Syftet med studien har varit att studera och bidra med ökad kunskap, dels om villkoren för lärande och kunskapsbildning i arbetslivet, dels mer specifikt om undersköterskors arbete, arbetsvillkor samt villkor för lärande och utveckling på arbetsplatsen. LÄS MER

 5. 5. Ungdomars möte med yrkesutbildning : en jämförelse mellan ungdomar i kommunal och företagsförlagd gymnasieutbildning

  Författare :Carl-Gustaf Carlsson; Per-Erik Ellström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Yrkesskolor; Gymnasieskolan; Yrkesutbildning; Sverige; Jämförande pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The main purpose in this thesis was to study young persons and their encounter with vocational education and training as related to industrial work. Another was to compare the situation for these persons in two school organizations, a municipal upper secondary school and an industrial upper secondary school situated within a private company. LÄS MER