Sökning: "förskollärare"

Visar resultat 1 - 5 av 45 avhandlingar innehållade ordet förskollärare.

 1. 1. Förskollärare i tanke och i handling : en studie kring begreppen arbete, lek och inlärning

  Författare :Boel Henckel; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pre-school teachers; trainee pre-school teachers; work; play; learning; day care nursery; part-time group; notions of pre-school; conceptions in pre-school; Förskollärare; förskollärarkandidater; arbete; lek; inlärning; daghem; deltidsgrupp; föreställningar om förskolan; uppfattningar om förskoleverksamhet;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande avhandlingsarbete är att få större kunskap om några av förutsättningarna för förskolans pedagogiska verksamhet och få veta mer om vad som faktiskt sker ute i förskolans barngrupper. I avhandlingen kartläggs tolv förskollärares föreställningar om förskolan och uppfattningar om arbete, lek och inlärning samt hur de agerar i barngrupp med avseende på dessa begrepp. LÄS MER

 2. 2. Hur arbetar förskollärare med bild? : en studie av fem förskollärare som leder barn i bildaktiviteter

  Författare :Eva Änggård; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; art education; interaction; preschool; Pedagogisk. Metodik. Konst. Musik. Teater. Film. Förskolan; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Aritmetik i förskolan - en studie av taluppfattningens betydelse för matematikundervisningen

  Författare :Maria Alkhede; Maria Johansson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Aritmetik; taluppfattning; förskollärare; förskoledidaktik; undervisning; lärande; variationsteori.; Aritmetik; variationsteori;

  Sammanfattning : Kunskapsområdet matematik blir alltmer fokuserat även i för-skolan, med mål av vilket kunnande barnen förväntas utveckla. Därav finns det behov av att förstå vad barn faktiskt erbjuds lära och vad de utvecklar för förmågor innan de börjar skolan. LÄS MER

 4. 4. Lärare för förändring : att synliggöra och utmana föreställningar om naturvetenskap och genus

  Författare :Kristina Andersson; Christina Gustafsson; Annica Gullberg; Malin Ideland; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Action research; feminist critique; gender; gender awareness; pre-school teachers; primary school teachers; science education; Aktionsforskning; feministisk kritik; förskollärare; genus; genusmedvetenhet; naturvetenskapernas didaktik; tidigarelärare; Subject didactics; Ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Lärares genusmedvetenhet i relation till naturvetenskaplig verksamhet är fokus för denna avhandling, som belyses genom två studier: en longitudinell aktionsforskningsstudie som genomfördes tillsammans med en grupp förskollärare/lärare och en studie där verksamma förskollärare/lärare under en fortbildningskurs fick tillämpa en genusteori på en verklig klassrumshändelse. Studierna visar att genusarbete är komplicerat eftersom det inbegriper många aspekter av livet och en viktig del av genusmedvetenheten är att förhålla sig till dessa olika aspekter. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares konstruktion av ett fysikaliskt fenomen som objekt för lärande i förskola : en komplex och föränderlig process

  Författare :Lina Hellberg; Andreas Redfors; Susanne Thulin; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Fysik; förskola; undervisning; lärandeobjekt; förskollärare; arbetslag;

  Sammanfattning : Det naturvetenskapliga innehållet blev tydligare identifierat och framskrivet genom den reviderade läroplanen(Utbildningsdepartementet, 2010). Samtidigt beskrivs en osäkerhet hos verksamma i förskola kring vad och hur det naturvetenskapliga innehållet kan ta sig uttryck i verksamheten (Skolinspektionen, 2018). LÄS MER