Sökning: "fallstudier"

Visar resultat 1 - 5 av 327 avhandlingar innehållade ordet fallstudier.

 1. 1. Framtidsstudier i stora organisationers långsiktiga planering : analysmodell och fallstudier

  Författare :Kent Ehliasson; Lars Ingelstam; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Future studies; long-term planning; Ericsson; Swedish Armed Forces; future issues; architecture of the future study; view on society; view on humanity; view on technology; Planeringsmetoder; verksamhetsplanering; prognoser; långtidsplanering; strategisk planering; stora företag; prognos; fallstudier; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : People use a variety of means to orient themselves towards the future. A more organised approach to handling the future known as "futures studies" is often used in a variety of contexts including long-term planning within large organisations. LÄS MER

 2. 2. Litteracitetsaktiviteter i slöjd och samhällskunskap : Fallstudier av flerspråkiga elevers textanvändning

  Författare :Eva Lindqvist; Kristina Danielsson; Monica Axelsson; Åsa af Geijerstam; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; fallstudier; flerspråkighet; litteracitet; textanvändning; multimodalitet; Education in Languages and Language Development; utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling;

  Sammanfattning : The present thesis comprises two case studies of two multilingual pupils in second-ary school, focusing on the relationship between knowledge, language and learning through a comparison of literacy activities in the two school subjects, Textile Crafts and Social Studies.The theoretical framework is sociocultural and the research methods include ob-servations, interviews and artifact analysis of the literacy practices in the two sub-jects as well as analyses of spoken and written texts. LÄS MER

 3. 3. Kundageranden i små tillverkande företag : fallstudier av tre företag

  Författare :Torbjörn Nilsson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Entreprenörskap och innovation; Entrepreneurship and Innovation;

  Sammanfattning : Denna avhandling behandlar kundageranden, det vill säga sådana aktiviteter som används för att skapa och bygga upp nya, eller för att underhålla redan existerande relationer mellan små tillverkande företag och dessas kunder. Syftet är att öka förståelsen för kundageranden. LÄS MER

 4. 4. Successiv resultatavräkning av pågående arbeten : fallstudier i tre byggföretag

  Författare :Bo Lagerström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : I Sverige har sedan längesen externa redovisningen av resultat i pågående arbeten varit direkt anpassad till en sträng tolkning av realisationsprincipen och en strikt tillämpning av försiktighetsprincipen. Med anledning av harmoniseringssträvanden och en internationell regleringsaktivitet i riktning mot periodisering (matching) har det uppfattats som angeläget att studera förutsättningarna för ett principbyte i den externa redovisningen även i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Affordances and Constraints of Intelligent Decision Support for Military Command and Control : Three Case Studies of Support Systems

  Författare :Ola Leifler; Henrik Eriksson; Patrick Lambrix; Bartel Van de Walle; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Decision Support; planning; machine learning; information management; Command and Control; Computer science; Datalogi;

  Sammanfattning : Researchers in military command and control (C2) have for several decades sought to help commanders by introducing automated, intelligent decision support systems. These systems are still not widely used, however, and some researchers argue that this may be due to those problems that are inherent in the relationship between the affordances of technology and the requirements by the specific contexts of work in military C2. LÄS MER