Sökning: "school administration"

Visar resultat 1 - 5 av 204 avhandlingar innehållade orden school administration.

 1. 1. Skolutveckling och styrningsfilosofi : om olika förändringsperspektiv i fyra kommuners IT-satsningar

  Författare :Lennart Fahlén; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Information technology; ICT; school development; school management; school strategies; school administration; school leader; school teacher; Informationsteknik;

  Sammanfattning : This study has focused development and management strategies at different levels within the school system in four Swedish municipalities. The overall aim of the study was to gain knowledge about how development is staged in municipalities where changes emerge without incentives, such as financial support from the state. LÄS MER

 2. 2. Samproducerat ledarskap : Hur rektorer och lärare formar ledarskap i skolans vardagsarbete

  Författare :Ann Ludvigsson; Mohamed Chaib; Helene Ahl; Glenn Hultman; Magnus Söderström; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school administration; school leadership; leadership; distributed leadership; Co-Produced leadership; principal; school head; pre-school teacher; leisure-time pedagogue; compulsory school teacher; social constructionism; interaction; culture; case study; interview; observation; skolledarskap; ledarskap; fördelat ledarskap; samproducerat ledarskap; rektor; skolledare; lärare; förskollärare; fritidspedagog; grundskollärare; socialkonstruktionism; samspel; kultur; fallstudier; intervju; observation; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om ledarskapet i skolan. Skolan är en sammansatt verksamhet och i ledarskapet handlar det om att hantera många olika uppgifter på olika nivåer. Samtidigt som skolledare och lärare skall leva upp till samhälleliga förväntningar på skolverksamheten skall de också hantera kulturella villkor inom skolan. LÄS MER

 3. 3. Improved supply chain collaboration with Green industrial marketing : The case of Swedish textile service industry between 1996 and 2021

  Författare :Anna Nyquist; Malin Gawell; Karin Winroth; Herman Stål; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; green industrial marketing; green marketing; industrial marketing; green supply chain management; green supply chains; green marketing strategies; trust; interpretive approach; qualitative content analysis; interview study; case study; Swedish textile service industry; grön industriell marknadsföring; grön marknadsföring; industriell marknadsföring; ledning av gröna leverantörskedjor; gröna leverantörskedjor; gröna marknadsföringsstrategier; tillit; tolkande förhållningssätt; kvalitativ innehållsanalys; intervjustudie; fallstudie; svensk textilserviceindustri; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : Growing environmental problems have led to increasing pressure on companies to improve their environmental performance. This means that also supply chains must become greener, which has contributed to new challenges when it comes to green collaboration and trust. LÄS MER

 4. 4. Healthcare Service Marketing in Medical Tourism : An Emerging Market Study

  Författare :Michelle Rydback; Akmal Hyder; Erik Borg; Aihie Osarenkhoe; David Sörhammar; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; healthcare service marketing; medical tourism; emerging market; service marketing; trust; network; customization; word of mouth; supplementary services; Philippines; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering;

  Sammanfattning : Medical tourism (MT) enables patients to satisfy their healthcare needs by traveling outside their country of residence to obtain medical treatment. The increasing number of scientific publications, different countries’ engagement in providing care for foreigners, and patients heading abroad to receive healthcare indicate the growth and popularity of MT. LÄS MER

 5. 5. Förändringsstrategier i grundskolan : ett ledarperspektiv

  Författare :Kerstin Nilsson; Svante Leijon; Rolf Solli; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; change strategies; change processes in school; local development work in school; leadership; the good leadership; principals as change masters; environment in school; changeprojects in school; staff participation; school in change; school organization; förändringsstrategier; förändringsprocesser i skolan; lokalt utvecklingsarbete i skolan; ledarskap; skolledare; det goda ledarskapet; rektorer som förändringsledare; arbetsmiljö i skolan; utvecklingsprojekt i skolan; medarbetares delaktighet; skolan i förändring; skolorganisation; Business studies; Företagsekonomi; Business Studies; företagsekonomi;

  Sammanfattning :   Change Strategies in Primary School  -  a leader perspective This thesis focuses on change strategies in the Swedish primary school. The schoolleaders have a new situation and role as change agents since the school was brought under local go­vern­ment control with among others the reguirement to be responsible for the local process of development in school. LÄS MER