Sökning: "fritidspedagog"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet fritidspedagog.

 1. 1. Nya fritidspedagoger - i spänningsfältet mellan tradition och nya styrformer

  Författare :Birgit Andersson; Signild Lemar; Lisbeth Lundahl; Lena Rubinstein Reich; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Leisure-time pedagogue; teacher in leisure-time centre; after-school activities; professional identity; informal assessment; accountability; new forms of governance.; fritidspedagog; grundlärare mot fritidshem; fritidshem; yrkesidentitet; yrkesutveckling; informell bedömning; redovisningskrav; ny styrning; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : The aim of this study is to increase the knowledge and understanding of how leisure-time pedagogues´ professional identity is changed as a consequence of altered governance and resulting new tasks. More specifically the study is oriented towards understanding how external demands for quality accounts, assessments and documentation in leisure-time centers and schools, affect leisure-time pedagogues´ practice of their profession and professional identity, and how the leisure-time pedagogues relate to these demands. LÄS MER

 2. 2. Fritidspedagogers handlingsrepertoar : Pedagogiskt arbete med barns olika relationer

  Författare :Marianne Dahl; Eva Johansson; Anette Emilson; Ingeborg Moqvist Lindberg; Anna Klerfelt; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; action repertoire; leisure-time pedagogue; leisure-time center; relational qualities; belonging and participation in communities of practice; handlingsrepertoar; fritidspedagog; fritidshem; kvaliteter i relationer; deltagande och tillhörighet i praktikgemenskaper; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis aims to make a contribution to our current understanding regarding leisure-time pedagogues’ work with children’s relationships. Here focus is placed on the collective action repertoire as expressed by two different groups of leisure-time pedagogues. LÄS MER

 3. 3. Samproducerat ledarskap : Hur rektorer och lärare formar ledarskap i skolans vardagsarbete

  Författare :Ann Ludvigsson; Mohamed Chaib; Helene Ahl; Glenn Hultman; Magnus Söderström; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school administration; school leadership; leadership; distributed leadership; Co-Produced leadership; principal; school head; pre-school teacher; leisure-time pedagogue; compulsory school teacher; social constructionism; interaction; culture; case study; interview; observation; skolledarskap; ledarskap; fördelat ledarskap; samproducerat ledarskap; rektor; skolledare; lärare; förskollärare; fritidspedagog; grundskollärare; socialkonstruktionism; samspel; kultur; fallstudier; intervju; observation; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om ledarskapet i skolan. Skolan är en sammansatt verksamhet och i ledarskapet handlar det om att hantera många olika uppgifter på olika nivåer. Samtidigt som skolledare och lärare skall leva upp till samhälleliga förväntningar på skolverksamheten skall de också hantera kulturella villkor inom skolan. LÄS MER

 4. 4. Från samverkan till integration : arena för gömda motsägelser och förgivet tagna sanningar : en studie av hur förskollärare, fritidspedagoger och lärare formar en samverkan

  Författare :Ingmarie Munkhammar; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att studera vad det är som sker när pedagoger med olika yrkestillhörighet och olika men också delvis gemensamma traditioner sammanförs för att forma en samverkan i en gemensam verksamhet. De teoretiska utgångspunkterna har sin grund i ett maktperspektiv med Foucault som inspiratör och där diskursbegreppet är centralt. LÄS MER