Sökning: "compulsory school teacher"

Visar resultat 1 - 5 av 123 avhandlingar innehållade orden compulsory school teacher.

 1. 1. Samproducerat ledarskap Hur rektorer och lärare formar ledarskap i skolans vardagsarbete

  Detta är en avhandling från Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ann Ludvigsson; Mohamed Chaib; Helene Ahl; Glenn Hultman; Magnus Söderström; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school administration; school leadership; leadership; distributed leadership; Co-Produced leadership; principal; school head; pre-school teacher; leisure-time pedagogue; compulsory school teacher; social constructionism; interaction; culture; case study; interview; observation; skolledarskap; ledarskap; fördelat ledarskap; samproducerat ledarskap; rektor; skolledare; lärare; förskollärare; fritidspedagog; grundskollärare; socialkonstruktionism; samspel; kultur; fallstudier; intervju; observation; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om ledarskapet i skolan. Skolan är en sammansatt verksamhet och i ledarskapet handlar det om att hantera många olika uppgifter på olika nivåer. Samtidigt som skolledare och lärare skall leva upp till samhälleliga förväntningar på skolverksamheten skall de också hantera kulturella villkor inom skolan. LÄS MER

 2. 2. Allt har förändrats och allt är sig likt En longitudinell studie av argument för grundskolans matematikundervisning

  Detta är en avhandling från Institutionen för beteendevetenskap

  Författare :Maria Bjerneby Häll; Berit Askling; Ole Björkqvist; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school mathematics; arguments for mathematics; mathematics teaching; compulsory school; mathematics teacher; teacher education; novice teacher; skolämnet matematik; argument för matematik; matematikundervisning; grundskola; matematiklärare; lärarutbildning; nyutbildad lärare; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att beskriva och analysera argument för matematik i grundskolan och att förstå varför och hur de officiella argumenten förändras, från de argument som återfinns i styrdokument till de argument som förs fram av undervisande matematiklärare. En utgångspunkt är att skolmatematikens villkor och verklighet kan beskrivas genom analys av officiella argument och av lärarstudenters och lärares personliga argument för matematik i grundskolan. LÄS MER

 3. 3. Lärare i en ny tid Om grundskollärares förhandlingar av professionella identiteter

  Detta är en avhandling från Institutionen för beteendevetenskap

  Författare :Niklas Gustafson; Sven Persson; Karin Rönnerman; Lars Holmstrand; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; compulsory school; teacher; professional identities; reform; change; extended assignment; teaching profession; negotiated experience; professional development; social constructionism; agency; structure; co-researcher; interactive research; communities of practice; complexity; broker; fragmentation; teacher-researcher; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Education; pedagogik;

  Sammanfattning : In the past two decades the Swedish compulsory school for students aged 7 to 16 has undergone major processes of reform and change. On a structural level these have ushered in a new era with a fundamentally changed assignment for the schools and its teachers. LÄS MER

 4. 4. Att skapa ordning för det etetiska i skolan. Diskursiva positioneringar i samtal med lärare och skolledare [Bringing order to aesthetics in school]

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Monica Lindgren; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Music education; aesthetics; school; pupils; teacher; education; construction; discourse; power;

  Sammanfattning : Recent rhetoric on aesthetic activities of the school has gained an increasingly large scope over the last few decades in Swedish texts on educational politics and educat-ional science. In relation to the questioning of the Government-controlled school, the field of school and aesthetics is studied from an interest in how ideals of knowledge are created and preserved through specific control strategies. LÄS MER

 5. 5. Bildundervisning i möte med samtidskonst bildlärares professionella utveckling i olika skolformer

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Anna Jonsson Widén; Hans Örtegren; Anders Marner; Venke Aure; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Visual Art Education; Contemporary Art; Teacher Education; Continuing Professional Development; Compulsory School; Secondary School; Folk high School; Voluntary Art School; Cultural Semiotics; Frame factor Theory; Bildundervisning; samtidskonst; lärarutbildning; kompetensutveckling; grundskola; gymnasieskola; folkhögskola; kulturskola; kultursemiotik; ramfaktorteori; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to describe and review the visual art teaching profession from a wider cultural perspective. This can lead to a better understanding of how teachers in 2000s Sweden manage change and relate to their task. LÄS MER