Sökning: "handledning lärare"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden handledning lärare.

 1. 1. Den långa vägen till en jämställd gymnasieskola Genuspedagogers förståelse av gymnasieskolans jämställdhetsarbete

  Detta är en avhandling från Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Victoria C Wahlgren; Högskolan i Jönköping.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sweden; upper secondary school; gender equality; phenomenology; hermeneutics; reflection; @ography; gender theory; gender pedagogues; class; gender; supervision; didactics; life-world; resistance; curriculum; gender awareness; Sverige; gymnasieskolan; jämställdhet; likabehandling fenomenologi; hermeneutik; reflektion; @ography; genusteori; genus-pedagog; jämställdhet; lärare; klass; kön; handledning; arbetssätt; gymnasieskolan; livsvärlden; motstånd; läroplaner; genusmedvetenhet; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bilda kunskap om genuspedagogikens innehåll och arbetssätt med utgångspunkt tagen i genuspedagogernas erfarenhet. Målet är att kunna generera ny kunskap om hur jämställdhetsarbetet i gymnasieskolan ska kunna fungera och att elever i gymnasieskolan ska kunna bemötas på ett jämställt sätt, oberoende av kön. LÄS MER

 2. 2. Vad gör en skicklig lärare? en studie om kollegial handledning som utvecklingspraktik

  Detta är en avhandling från Acta universitatis Gothoburgensis

  Författare :Lill Langelotz; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teachers’ continuing professional development; peer group mentoring; Foucault; power relations; democratic practices; practice architectures;

  Sammanfattning : This thesis takes its departure from the on-going debate about teachers´(collective) ‘continuing professional development’ (CPD). Teachers’ CPD through an imposed nine-step model of peer group mentoring (PGM) is focused on. LÄS MER

 3. 3. Anledning till handledning Skolledares perspektiv på grupphandledning

  Detta är en avhandling från Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Karin Åberg; Högskolan i Jönköping.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : Handledda gruppsamtal för lärare är en ung, men starkt växande företeelse i skolan. Influensernakommer från många traditioner, och handledningen ges av olika sorters handledare och med skildasyften, förutsättningar och metoder. LÄS MER

 4. 4. Att vara sjuksköterska En studie av sjuksköterskeprofessionen avseende omvårdnad, handledning och utveckling

  Detta är en avhandling från Östersund : Mittuniversitetet

  Författare :Karin Hallin; Mittuniversitetet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Registered Nurse; profession; nursing; preceptoring; development; experience; satisfaction; support; preceptor; preceptor model; nursing student; interview; questionnaire; Sjuksköterska; profession; omvårdnad; handledning; utveckling; erfarenhet; tillfredsställelse; stöd; handledare; handledningsmodell; sjuksköterskestudent; intervju; frågeformulär; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad;

  Sammanfattning : Avhandlingens övergripande syfte var att klarlägga sjuksköterskors erfarenheter av sjuksköterskeprofessionen avseende omvårdnad, handledning och utveckling. Avhand?lingen innefattar två kvalitativa (I, II) och två kvantitativa (III, IV) studier. Femton sjuksköterskor intervjuades sex år efter examen (I, II). LÄS MER

 5. 5. Gymnasieelevers inflytande i centrala undervisningsfrågor

  Detta är en avhandling från Institutionen för beteendevetenskap

  Författare :Rahnhild Swahn; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; upper secondary education; vocational education; student influence; student participation; democratic schooling; experience-based education; experience-based learning; elevinflytande; elevansvar; demokratisk skolning; gymnasieskola; yrkesinriktat program; omvårdnadsprogram; erfarenhetsbaserad undervisning; erfarenhetsbaserat lärande; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : Ett övergripande mål för gymnasieskolan har länge varit att fostra eleverna till medborgare i ett demokratiskt samhälle. Därför gäller numera att elevernas ansvar för att planera och genomföra sina studier samt deras inflytande på såväl innehåll som arbetssätt skall vara viktiga principer i undervisningen. LÄS MER