Sökning: "utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 2062 avhandlingar innehållade ordet utveckling.

 1. 1. Talbegreppets utveckling : ett radikalkonstruktivistiskt perspektiv

  Författare :Göta Eriksson; Siv Fischbein; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik; specialpedagogik; Special Education;

  Sammanfattning : I denna studie fokuseras barnets tidiga kunskaps-bildning i aritmetik, med utgångspunkt i den radikalkonstruktivistiska teorin. Enligt denna teoribildning ärtalbegreppet inte statiskt utan en individuell konstruk-tion,  som  genomgår  kvalitativa  förändringar  underbarnets  aritmetiska  utveckling. LÄS MER

 2. 2. Utmanande utveckling : om bemanningskonsulters möte med svårförenliga krav

  Författare :Svensson Sven; Per Carlson; Susanna Öhman; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Förskola för hållbar utveckling : Förutsättningar för barns utveckling av handlingskompetens för hållbar utveckling

  Författare :Maria Hedefalk; Jonas Almqvist; Leif Östman; Christina Ottander; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teaching; preschool; sustainable development; children; action competence; Curriculum Studies; Didaktik;

  Sammanfattning : The overall aim of the thesis is to contribute with knowledge about the conditions for preschool children’s meaning making with regard to sustainable development. With a focus on critical actions, the thesis explores how education is executed and how a critical action may be conducted in a preschool practice. LÄS MER

 4. 4. Utrymme för utveckling? : om makt och kunskap när människor organiserar utveckling

  Författare :Stellan Arvidsson; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Organisationssociologi; Organisationsutveckling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Från ”tyst vår” till ”hållbar utveckling” : En kritisk diskursanalys av miljöfrågans utveckling 1962–1987

  Författare :Eduardo Medina; Kerstin Jacobsson; Rafael Lindqvist; Johan Hedrén; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Environment; discourse; environmental discourse; critical discourse analysis; ideology; hegemony; institutionalization; sustainable development; ecological modernization; critical realism; world-system; Miljö; diskurs; miljödiskurs; kritisk diskursanalys; ideologi; hegemoni; institutionalisering; hållbar utveckling; ekologisk modernisering; kritisk realism; världssystem; Medio ambiente; discurso; discurso medioambiental; análisis crítico del discurso; ideología; hegemonía; institucionalización; desarrollo sostenible; modernización ecológica; realismo crítico; sistema-mundo; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : This dissertation studies the development of the environmental issue from a discursive perspective. Through an analysis of views on nature and the environment in several NGOs and main political organs, the dissertation tries to explain how a certain view became hegemonic. LÄS MER