Sökning: "power relations"

Visar resultat 1 - 5 av 630 avhandlingar innehållade orden power relations.

 1. 1. Conceptual Politics in Practice : How Soft Power Changed the World

  Författare :Stephanie Christine Winkler; Mark Rhinard; Linus Hagström; Patrick Thaddeus Jackson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; academia policy nexus; alliance; China; concepts; critical concept studies; decline; feedback loops; interaction effects; International Relations; Japan; power shift; power; reification; rise; science; security; sharp power; smart power; soft power; travel; United States; internationella relationer; International Relations;

  Sammanfattning : Concepts are a key feature of academic research and international politics. Despite the fact that interpreting, classifying and communicating the world through concepts has far-reaching social and political consequences, their various roles and complex dynamics remain poorly understood in International Relations (IR). LÄS MER

 2. 2. Enigmatic power? : relational power analysis and statecraft in Japan's China policy

  Författare :Linus Hagström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Foreign relations; Japan; China; Utrikespolitik; Japan och Kina;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. The Power of Symbolic Power : An Application of O'Neill's Game of Honour to Asymmetric Internal Conflict

  Författare :Ylva Isabelle Blondel; Mats Hammarstrom; Barry O'Neill; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Peace and conflict research; asymmetric power; Algeria; internationalisation; internal conflict; symbolic strategy; symbolic power; honour; game theory; public events; media audience; Freds- och konfliktforskning; Peace and conflict research; Freds- och konfliktforskning;

  Sammanfattning : Powerful states can lose wars to militarily weaker opponents. This can only be understood by moving away from an over-simplified traditional definition of power and by incorporating the symbolic dimensions of power. LÄS MER

 4. 4. Maktlösa makthavare : En studie om kommunalt chefskap

  Författare :Örjan Högberg; Peter Gustavsson; Leif Jonsson; Rolf Solli; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; power; influence; critical realism; social structures; causality; makt; påverkan; kritisk realism; sociala strukturer; kausalitet; Business and economics; Ekonomi;

  Sammanfattning : Enligt den svenska förvaltningstraditionen, vilken bygger på den Weberianska byråkratimodellen, ska politiker fatta beslut och tjänstemännen verkställa dem. Men, relationen mellan politiker och tjänstemän i den kommunala vardagen förefaller inte vara så enkel. LÄS MER

 5. 5. Språk, diaspora, makt : Flerspråkiga resurser och diasporaidentiteter bland unga vuxna i Sverige

  Författare :Josefina Eliaso Magnusson; Christopher Stroud; Disa Bergnehr; Tommaso Milani; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; multilingualism; young adults; language ideology; linguistic anthropology; sociolinguistics; diaspora; power; habitus; identities; Bilingualism; tvåspråkighet;

  Sammanfattning : Based on three separate studies, this thesis explores diaspora identities among young adult Assyrians/Syrians in Sweden, mediated through language. The focus is on how multilingual young adults use their languages and reflect on their use of language. LÄS MER