Sökning: "Trade and environment"

Visar resultat 1 - 5 av 179 avhandlingar innehållade orden Trade and environment.

 1. 1. Essays on trade and environment

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Economics, Stockholm University

  Författare :Mark Sanctuary; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; International trade; environment; border carbon adjustments; climate change policy; discreet choice; labelling; econometrics; Economics; nationalekonomi;

  Sammanfattning : The thesis comprises four essays examining aspects of international trade and environment."Border carbon adjustments (BCAs) and Strategic Climate Policy" examines how BCA affects government incentives to regulate emissions and trade in a strategic setting and contrasts the impact of a BCA and a tariff: the distinction being that the level of the BCA is a function of the difference in the trade partner's emission taxes whereas the tariff is not. LÄS MER

 2. 2. Contacts and Trade at Late Bronze Age Hazor Aspects of Intercultural Relationships and Identity in the Eastern Mediterranean

  Detta är en avhandling från Umeå : Department of Historical, Philosophical and Religious Studies, Umeå University

  Författare :Kristina Josephson Hesse; Umeå universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects Archaeology; Non-European; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen Arkeologi; utomeuropeisk; Archaeology; Arkeologi; Hazor; Canaan; Eastern Mediterranean; Late Bronze Age; contacts; trade; temple architecture; Mycenaean pottery; Cypriote pottery; interregional interaction networks; emulation; peer polity interaction; centre-periphery approach; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects Archaeology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen Arkeologi; Near Eastern Archaeology; Mediterranean Archaeology;

  Sammanfattning : Hazor’s role in an international Late Bronze Age context has long been indicated but never thoroughly investigated. This role, I believe, was more crucial than previously stressed. LÄS MER

 3. 3. Prior informed consent and hazardous trade : Regulating trade in hazardous goods at the intersection of sovereignty, free trade and environmental protection

  Detta är en avhandling från Stockholm : Juridiska institutionen

  Författare :David Langlet; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; informed consent; PIC; trade bans; effective sovereignty; environmental law; free-trade law; hazardous substances; wastes; chemicals; GMOs; LAW JURISPRUDENCE Other law Environmental law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Övrig rätt Miljörätt; miljörätt; Environmental Law;

  Sammanfattning : This dissertation analyses international and to some extent domestic law pertaining to trade in hazardous substances. Hazardous trade regulation is found to promote or accommodate three objectives in particular: the strengthening of the ability of (importing) States to exercise control of transboundary flows of hazardous substances; the protection of human health and environment; and the avoidance of impediments to the free flow of goods. LÄS MER

 4. 4. Prerequisites and Possibilities for Manufacturing Companies to Prioritize and Manage Occupational Health and Safety

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Hasse Nordlöf; Högskolan i Gävle.; Högskolan i Gävle.; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Medicinsk vetenskap; Medical Science; Occupational health and safety OHS ; Small and medium-sized enterprizes SMEs ; Professional roles; Company size; Safety culture; Financial performance; Systematische Handhabung von Sicherheit und Gesundheit; Arbeitsschutzmanagementsystem AMS ; Kleine und mittlere Unternehmen KMU ; Berufsrollen; Unternehmensgröße; Sicherheitskultur; Finanzleistung; Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM ; Små och medelstora företag SMF ; Yrkesroller; Företagsstorlek; Säkerhetskultur; Finansiella nyckeltal;

  Sammanfattning : Arbetsmiljölagen kräver att människors hälsa och säkerhet på arbetet ska tryggas genom att risker kontinuerligt ska bedömas och åtgärdas. Många företag saknar idag ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) som uppfyller lagens krav fullt ut. Istället tycks andra dagliga aktiviteter ha högre prioritet. LÄS MER

 5. 5. Essays in trade financing and trade relationships

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Parviz Alizada; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Trade relationships; Trade financing; Information asymmetry;

  Sammanfattning : In this dissertation, I examine the factors affecting trade financing and trade relationships mainly from the perspective of information asymmetry. In particular, I analyze how levels of information asymmetry affect trade financing contracts and how they can be mitigated. LÄS MER