Sökning: "handledare"

Visar resultat 1 - 5 av 38 avhandlingar innehållade ordet handledare.

 1. 1. En Meningsfull Historia? : Didaktiska perspektiv på historieförmedlande museiutställningar om migration och kulturmöten

  Författare :Cecilia Axelsson; Lars Olsson; Lena Fritzén; Carina Rönnqvist; Växjö universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; museums; exhibitions; history; mediation of history; education; learning; making meaning of; historical consciousness; Afrikafararna; Kongospår; gender; class; ethnicity; democratic values; migration; cultural encounters; democratic conception of education; History; Historia; Historia; History;

  Sammanfattning : This thesis concerns the mediation of history in a public arena in society, namely in historical exhibitions in museums. The foci of the thesis are exhibitions on migration history, cultural encounters, “Us” and “the Others”, and in particular how relations based on the principles of class, gender and ethnicity are mediated. LÄS MER

 2. 2. Reguladetri - En retorisk räknemetod speglad i svenska läromedel från 1600-talet till början av 1900-talet

  Författare :Reza Hatami; Inger Wistedt; Växjö universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Matematikdidaktik; Reguladetri; MATHEMATICS; MATEMATIK;

  Sammanfattning : AbstractIn this dissertation the most common methods of solution, in whichThe Rule of Three is included, are presented. The Rule of Three taskshave been considered in various manners during the centuries. LÄS MER

 3. 3. Handledare och handledning : gymnasial yrkesutbildning på förskola

  Författare :Åsa Mårtensson; Per Andersson; Sofia Nyström; Birgitta Plymoth; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : denna licentiatuppsats presenteras en kvalitativ studie om handledning för yrkeslärande och yrkesutbildning på arbetsplatsen. Syftet med studien har varit att identifiera hur handledare för elever från gymnasieskolans Barn- och fritidsprogram beskriver att de handleder och agerar för att eleverna ska komma in i förskolans praktikgemenskap. LÄS MER

 4. 4. Yrkesutbildning på gränsen mellan skola och arbetsliv : en intervjustudie om yrkeslärares och handledares arbete med arbetsplatsförlagt lärande

  Författare :Åsa Mårtensson; Per Andersson; Sofia Nyström; Nina Kilbrink; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Vocational teachers; vocational education and training; work­place-based learning; supervisors; situated learning; Yrkeslärare; yrkesutbildning; arbetsplatsförlagt lärande; handledare; situerat lärande;

  Sammanfattning : I denna avhandling beskrivs och analyseras det arbete som yrkeslärare och handledare beskriver att de gör under arbetet med de arbetsplatsförlagda delarna (apl) av gymnasial yrkesutbildning. Med hjälp av teorier om situerat lärande och begrepp såsom praktikgemenskap, gränser och legitimt perifert deltagande synliggörs hur utbildning och lärande för ett yrke respektive arbetsplatsen påverkar varandra. LÄS MER

 5. 5. Att vara sjuksköterska : En studie av sjuksköterskeprofessionen avseende omvårdnad, handledning och utveckling

  Författare :Karin Hallin; Ella Danielson; Ingegerd Fagerberg; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Registered Nurse; profession; nursing; preceptoring; development; experience; satisfaction; support; preceptor; preceptor model; nursing student; interview; questionnaire; Sjuksköterska; profession; omvårdnad; handledning; utveckling; erfarenhet; tillfredsställelse; stöd; handledare; handledningsmodell; sjuksköterskestudent; intervju; frågeformulär; Nursing; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Avhandlingens övergripande syfte var att klarlägga sjuksköterskors erfarenheter av sjuksköterskeprofessionen avseende omvårdnad, handledning och utveckling. Avhand‐lingen innefattar två kvalitativa (I, II) och två kvantitativa (III, IV) studier. Femton sjuksköterskor intervjuades sex år efter examen (I, II). LÄS MER