Sökning: "Omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 882 avhandlingar innehållade ordet Omvårdnad.

 1. 1. Omvårdnad som reflekterande praktik Att se och använda alternativ till tvång i psykiatrisk vård

  Detta är en avhandling från Luleå tekniska universitet

  Författare :Git-Marie Ejneborn-Looi; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine; alternativ till tvångsåtgärder; omvårdnad; psykiatrisk vård; självskadebeteende; kvalitativ innehållsanalys; process; pragmatism; Medicin; Nursing; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Tvångsåtgärder som fastspänning och tvångsmedicinering är vanligt förekommande inom den psykiatriska vården och motiveras ofta av personal med att det saknas alternativ. Användandet av tvångsåtgärder tycks vara särskilt vanligt när det gäller unga kvinnor med självskadebeteende. LÄS MER

 2. 2. Uppfattningar av god omvårdnad : - en fenomenografisk studie

  Detta är en avhandling från Åbo Akademi, Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Maud Söderlund; [1993]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; vårdvetenskap; vård; omvårdnad; fenomenografi; uppfattningar; sjuksköterskor; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : I den svenska lagstiftningen (Hälso- och sjukvårdslagen, 1983, 1985) som reglerar hälso- och sjukvårdens verksamhet framhålls humanistiska värderingar. Den vårdideologi som gäller i Sverige är att kunna vårda utifrån en helhetssyn. Sjuksköterskorna som ansvariga för omvårdnad, dvs. LÄS MER

 3. 3. Mellan frihet och trygghet : personalgemensamt förhållningssätt i psykiatrisk omvårdnad

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University medical dissertations

  Författare :Per Enarsson; Per-Olof Sandman; Ove Hellzén; Kim Lützén; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; common staff approach; psychiatric care; social process; power; experience; grounded theory; phenomenological research; content analysis; vignette method; personalgemensamt förhållningssätt; psykiatrisk omvårdnad; sociala processer; makt; upplevelser; grounded theory; fenomenologisk hermeneutik; innehållsanalys; vinjettmetod; Omvårdnad; Nursing;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personalgemensamt förhållningssätt i psykiatrisk omvårdnad har inte tidigare studerats explicit. Forskning i närliggande område, på sociala processer i psykiatrisk omvårdnad, lyfter fram interaktionen mellan patient och vårdare som betydelsefull för att förstå kommunikationsmönster och attityder. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskor som patienters företrädare Med huvudsakligt fokus på företrädarskap för äldre patienter i kommunal hälso- och sjukvård

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Anna Josse Eklund; Bodil Wilde-Larsson; Kerstin Petzäll; Ann-Kristin Sandin-Bojö; Annica Kihlgren; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; APAS-AMIA SE; community care; instrument; patient advocacy; psychometrics; older patients; organisation; nursing competence; företrädarskap; omvårdnad; äldre; APAS-AMIA SE; företrädarskap; kommunal hälso-och sjukvård; organisation; psykometri; sjuksköterskans yrkeskompetens; äldre patienter; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : The overall aim was to study nurses’ and managers’ attitudes towards micro social patient advocacy (I) and factors related to patient advocacy (II, III) with the main focus being on advocacy in the care of older patients in community health care together with psychometric testing of the instrument 'Attitudes toward Patient Advocacy Scale-Attitudes toward MIcrosocial Advocacy' (IV).Methods: A quantiative cross-sectional study and a qualitative study were carried out. LÄS MER

 5. 5. Newly graduated registered nurses’ clinical competence, professional development and work situation In acute care hospital settings

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Anna Willman; Jan Nilsson; Kaisa Bjuresäter; Anna Forsberg; [2020]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; newly graduated nurses; nursing care; complex patient situations; clinical competence; work situation; professional development.; nyutbildade sjuksköterskor; omvårdnad; komplexa patient situationer; klinisk kompetens; arbetssituation; professionell utveckling.; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to explore and describe newly graduated registered nurses’ self-assessed clinical competences, professional development, work situation, and perceptions of managing nursing care in complex patient situations during their first 18 months of clinical practice in acute care hospital settings.Methods: Cross-sectional and longitudinal data were collected from NGRNs with 2-15 months of work experience using the instrument Professional Nurse Self-Assessment Scale of clinical core competences II. LÄS MER