Sökning: "Servicearbete"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet Servicearbete.

 1. 1. Strävan efter värdighet : En studie av servicearbete

  Författare :Helena Lundberg; Henrietta Huzell; Patrik Larsson; Ylva Ulfsdotter Eriksson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Dignity; service work; professional status; Värdighet; servicearbete; yrkesstatus; Working Life Science; Arbetsvetenskap;

  Sammanfattning : The focus of this study is dignity in low status service work. Using labels such as bad jobs, McJobs and dirty work, these jobs have been described as low-skilled, low-paid, monotonous and physically demanding with lack of voice and no job security. LÄS MER

 2. 2. Maktens fantasier och servicearbetets praktik : arbetsvillkor inom hotell- och restaurangbranschen i Malmö

  Författare :Paula Mulinari; Agneta Stark; Kirsti Niskanen; Woukko Knocke; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Service work; work; inequality; intersectionality; labour process; gender; racialization; class; hotel and restaurant branch; Servicearbete; arbete; ojämlikhet; intersektionalitet; arbetsprocess; kön; genus; rasifering; etnicitet; klass; hotell- och restaurangbranschen; Gender studies; Genus;

  Sammanfattning : I denna studie utforskas relationen mellan lönearbete och ojämlikhet inom servicearbete ur ett feministiskt perspektiv. Teoretiskt förenar avhandlingen ett arbetsprocess- och ett intersektionellt perspektiv med syfte att fånga variationen och mångfalden i de maktrelationer som formar servicearbete. LÄS MER

 3. 3. Kustnära yrkesfiske i förändring : Från mångsysslare till entreprenör

  Författare :Malin Andersson; Avdelningen för modevetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kustnära yrkesfiske; diversifiering; småföretagande; positionering; hållbart fiske; småskaligt fiske; turismföretagande; lokal kunskap; kust; värdskap; servicearbete; tjänster; yrkesroll; kulturanalys; etnografi; diskursteori; autenticitet; entreprenörskap; Inshore commerical fisheries; small business enterprising; fishers; sustainable fisheries; small-scale fisheries; tourism enterprising; coast; entrepreneurship; governance; local knowledge; hosting; hospitality; diversification; service production; service work; work role; culture analysis; ethnography; discourse theory; positioning; positions; authenitciy; metaphors;

  Sammanfattning : In this dissertation inshore commercial fisheries are being studied from a cultural analytical perspective with a focus on service production and hospitality. The dissertation title, ”Inshore commercial fisheries in change. LÄS MER

 4. 4. Säljande samspel : en sociologisk studie av privat servicearbete

  Författare :Kristina Abiala; Lennart G. Svensson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; interactive service work; service encounter; emotional labor; feeling rules; display rules; deep acting; surface acting; organisational frames; routinization; Sociology; Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : Interaction between people can be seen as a distinctive feature of 'post-industrial society'. In this study I investigate some of the conditions for this encounter in private service work in Sweden. I start by discussing some important concepts: service, service encounter and emotional labour. LÄS MER

 5. 5. Värdet av kvinnlighet : Om validering som omvandlande praktik i arbete

  Författare :Agneta Lundgren; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Arbetsvetenskap; Human Work Science;

  Sammanfattning : In the thesis I explore validation as a transformative practice in work by starting from four standpoints in the development of new practices for validation in Sweden. I explore the practices, i.e. what people do in work all the time, in their specific situation. LÄS MER