Sökning: "cultural heritage"

Visar resultat 1 - 5 av 172 avhandlingar innehållade orden cultural heritage.

 1. 1. Skilda världar Samtida föreställningar om kulturarvsplatser

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Joakim Andersson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Cultural heritage and cultural production; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kulturarv och kulturproduktion; Uses of history; communication; mediation of history; Swedish cultural heritage preservation; cultural heritage; cultural tourism; public archaeology; Linnés Råshult; Slättbygdsprojektet; Historiebruk; kommunikation; historieförmedling; Svensk kulturmiljövård; kulturarv; kulturturism; publik arkeologi; Linnés Råshult; Slättbygdsprojektet;

  Sammanfattning : Kulturarvsplatser kan betraktas på olika sätt av olika människor. Samtidigt finns kol-lektiva föreställningar om hur en kulturarvsplats bör förstås. Mellan dessa utgångs-punkter sker förhandlingar om kulturarvsplatsens betydelse och värde. LÄS MER

 2. 2. Constructing Soviet Cultural Policy Cybernetics and Governance in Lithuania after World War II

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Egle Rindzeviciute; Södertörns högskola.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Cultural heritage and cultural production; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kulturarv och kulturproduktion; Cultural policy; governance; cybernetics; Lithuania; the Soviet Union; governmentality; Kulturpolitik; styrning; cybernetik; Litauen; Sovjetunionen; governmentality;

  Sammanfattning : Efter första världskriget var Sovjetunionen en av de första moderna stater som uttryckligen ägnade sig åt att övervaka och styra kulturen, vilket tog sig formen av en formaliserad och institutionaliserad statlig kulturpolitik. I denna övervakningsoch styrningsprocess försåg vetenskap och teknologi staten med konceptuella och materiella resurser vilka användes för att definiera såväl själva processen som föremålet för den. LÄS MER

 3. 3. The Soapstone Birds of Great Zimbabwe Archaeological Heritage, Religion and Politics in Postcolonial Zimbabwe and the Return of Cultural Property

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Edward Matenga; Uppsala universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; soapstone Birds; Great Zimbabwe; archaeological heritage; cultural property; return of cultural property; cultural symbols; cultural rights; postcolonial theory; western hegemonic discourse; authorized heritage discourse AHD ; nationalism; fait accompli; natural justice; collecting; materiality theory; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : At least eight soapstone carvings of birds furnished a shrine, Great Zimbabwe, in the 19th century. This large stonewalled settlement, once a political and urban centre, had been much reduced for four centuries, although the shrine continued to operate as local traditions dictated. LÄS MER

 4. 4. Contested Landscapes/Contested Heritage history and heritage in Sweden and their archaeological implications concerning the interpretation of the Norrlandian past

  Detta är en avhandling från Umeå : Arkeologi och samiska studier

  Författare :David Loeffler; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; Scandinavia; Sweden; Norrland; Norrbotten; Västerbotten; Lappland; Ångermanland; Medelpad; Jämtland; Härjedalen; Hälsingland; Gästrikland; history; prehistory; archaeology; philosophy; antiquarianism; heritage; cultural management; identity; Fleck; thought-collective; thought-style; colonialism; colony; periphery; hinterland; kingdom; empire; industrialism; nationalism; romanticism; Sámi; Stone Age; Mesolithic; Neolithic; semi-subterranean; dwelling; typology; C14; shoreline displacement; Arkeologi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen; Archaeology; arkeologi;

  Sammanfattning : This case study explores how geo-political power structures influence and/or determine the conception, acceptance and maintenance of what is considered to be valid archaeological knowledge. The nature of this contingency is exemplified through an examination of how the prehistory of Norrland, a region traditionally considered and portrayed as peripheral vis-à-vis the centre-South, was interpreted and presented by Swedish archaeologists during the 20th century. LÄS MER

 5. 5. Ansvaret för kulturarvet Studier i det kulturhistoriska museiväsendets formering med särskild inriktning på Nordiska museets etablering 1872−1919

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Magdalena Hillström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Sweden; 19th-century; antiquarianism; heritage politics; heritage preservation; Svenska Fornminnesföreningen; museum; history of museums; Nordiska museet; Artur Hazelius; Sverige; 1800-talet; fornminnesvård; fornforskning; Svenska Fornminnesföreningen; kulturarv; museer; museihistoria; Nordiska museet; Artur Hazelius; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Cultural heritage and cultural production; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kulturarv och kulturproduktion;

  Sammanfattning : Avhandlingen rymmer en ”stor” och en ”liten” berättelse. Den lilla berättelsen börjar omkring 1870 och handlar om Nordiska museet och dess grundläggare Artur Hazelius. LÄS MER