Sökning: "cultural heritage"

Visar resultat 1 - 5 av 186 avhandlingar innehållade orden cultural heritage.

 1. 1. Skilda världar : Samtida föreställningar om kulturarvsplatser

  Författare :Joakim Andersson; Peter Aronsson; Annika Alzén; Roger Jansson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Uses of history; communication; mediation of history; Swedish cultural heritage preservation; cultural heritage; cultural tourism; public archaeology; Linnés Råshult; Slättbygdsprojektet; Historiebruk; kommunikation; historieförmedling; Svensk kulturmiljövård; kulturarv; kulturturism; publik arkeologi; Linnés Råshult; Slättbygdsprojektet; Cultural heritage and cultural production; Kulturarv och kulturproduktion;

  Sammanfattning : Kulturarvsplatser kan betraktas på olika sätt av olika människor. Samtidigt finns kol-lektiva föreställningar om hur en kulturarvsplats bör förstås. Mellan dessa utgångs-punkter sker förhandlingar om kulturarvsplatsens betydelse och värde. LÄS MER

 2. 2. Ansvaret för kulturarvet : Studier i det kulturhistoriska museiväsendets formering med särskild inriktning på Nordiska museets etablering 1872−1919

  Författare :Magdalena Hillström; Svante Beckman; Peter Aronsson; Anders Ekström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Sweden; 19th-century; antiquarianism; heritage politics; heritage preservation; Svenska Fornminnesföreningen; museum; history of museums; Nordiska museet; Artur Hazelius; Sverige; 1800-talet; fornminnesvård; fornforskning; Svenska Fornminnesföreningen; kulturarv; museer; museihistoria; Nordiska museet; Artur Hazelius; Cultural heritage and cultural production; Kulturarv och kulturproduktion;

  Sammanfattning : Avhandlingen rymmer en ”stor” och en ”liten” berättelse. Den lilla berättelsen börjar omkring 1870 och handlar om Nordiska museet och dess grundläggare Artur Hazelius. LÄS MER

 3. 3. Constructing Soviet Cultural Policy : Cybernetics and Governance in Lithuania after World War II

  Författare :Egle Rindzeviciute; Irina Sandomirskaja; Martin Kylhammar; Tony Benett; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Cultural policy; governance; cybernetics; Lithuania; the Soviet Union; governmentality; Kulturpolitik; styrning; cybernetik; Litauen; Sovjetunionen; governmentality; Cultural heritage and cultural production; Kulturarv och kulturproduktion;

  Sammanfattning : Efter första världskriget var Sovjetunionen en av de första moderna stater som uttryckligen ägnade sig åt att övervaka och styra kulturen, vilket tog sig formen av en formaliserad och institutionaliserad statlig kulturpolitik. I denna övervakningsoch styrningsprocess försåg vetenskap och teknologi staten med konceptuella och materiella resurser vilka användes för att definiera såväl själva processen som föremålet för den. LÄS MER

 4. 4. Negotiating Wilderness in a Cultural Landscape : Predators and Saami Reindeer Herding in the Laponian World Heritage Area

  Författare :Åsa Nilsson Dahlström; Hugh Beach; Robert Paine; Åsa Dahlström Nilsson; Institutionen för kulturantropologi och etnologi Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Cultural anthropology; Laponia; wilderness; cultural landscape; world heritage area; Saami; reindeer herding; predators; Sweden; Kulturantropologi; Cultural anthropology; Kulturantropologi; Kulturantropologi; Cultural Anthropology; Laponia; wilderness; cultural landscape; world heritage area; Saami; reindeer herding; predators; Sweden; kulturantropologi;

  Sammanfattning : The UNESCO appointment of the Laponian World Heritage Area in 1996 meant that Sweden accepted the assignment of protecting both the cultural and natural values of this area for all mankind and all generations to come. Located in northern Sweden, Laponia had previously been protected for its natural values only, but the 1996 appointment determined that the local Saami reindeer herding culture should also be preserved. LÄS MER

 5. 5. Fabriken som kulturarv : Frågan om industrilandskapets bevarande i Norrköping 1950-1985

  Författare :Annika Alzén; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Industrial heritage; industrial history; industrial archaeology; cultural heritage; preservation; conservation; gräv dar du står-rörelsen the digging movement ; Norrkoping; industrial landscape; the Museum of Work; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This PhD dissertstion deals with the interest on preserving the heritage from the industrial society which arouse in Sweden during the 1970s.The remains from the industrial scoiety initially had difficulties in asserting themselves as objects of value, due to a number of inhibiting factors which excluded industry as a cultural heritage. LÄS MER