Sökning: "rasifering"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet rasifering.

  1. 1. Maktens fantasier och servicearbetets praktik : arbetsvillkor inom hotell- och restaurangbranschen i Malmö

    Författare :Paula Mulinari; Agneta Stark; Kirsti Niskanen; Woukko Knocke; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Service work; work; inequality; intersectionality; labour process; gender; racialization; class; hotel and restaurant branch; Servicearbete; arbete; ojämlikhet; intersektionalitet; arbetsprocess; kön; genus; rasifering; etnicitet; klass; hotell- och restaurangbranschen; Gender studies; Genus;

    Sammanfattning : I denna studie utforskas relationen mellan lönearbete och ojämlikhet inom servicearbete ur ett feministiskt perspektiv. Teoretiskt förenar avhandlingen ett arbetsprocess- och ett intersektionellt perspektiv med syfte att fånga variationen och mångfalden i de maktrelationer som formar servicearbete. LÄS MER