Sökning: "Ewa Berglin"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ewa Berglin.

  1. 1. Predictors of disease onset and progression in early rheumatoid arthritis : A clinical, laboratory and radiological study

    Författare :Ewa Berglin; Solbritt Rantapää-Dahlqvist; Thomas Skogh; Umeå universitet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine; early; rheumatoid; arthritis; anti-CCP; antibodies; factors; radiological; outcome; disease; onset; Medicin; Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine; Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin; medicin; Medicine;

    Sammanfattning : To diagnose rheumatoid arthritis (RA) during the early stages of the disease is often difficult. The disease course shows great inter-individual variation from mild, self-limiting to very severe destruc-tive disease with extra-articular manifestations. LÄS MER