Sökning: "artifact"

Visar resultat 1 - 5 av 127 avhandlingar innehållade ordet artifact.

 1. 1. Susceptibility effects in MRI and 1H MRS. The spurious echo artifact and susceptibility measurements

  Författare :Åsa Carlsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MRI; 1H MRS; susceptibility; spurious echo; artifact; artefact;

  Sammanfattning : When performing magnetic resonance (MR) experiments, a strong homogeneous magnetic field is often preferred, especially in clinical applications. However, all objects that are placed in the magnetic field will disturb the field homogeneity and cause local magnetic field gradients. LÄS MER

 2. 2. Wii lär oss dansa? : Om dansspel, rörelsekvaliteter och lärande i idrott och hälsa

  Författare :Béatrice Gibbs; Håkan Larsson; Mikael Quennerstedt; Helle Winther; Gymnastik- och idrottshögskolan; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; exergames; movement qualities; learning processes; dance; physical education; Laban; movement framework; socio-cultural perspective; artifact; Samhällsvetenskap Humaniora; Social Sciences Humanities;

  Sammanfattning : Few studies have focused on how learning takes place in physical education and health (PEH) practices, and even more so in relation to artifact use. Dance is a core content in the Swedish curriculum, but according to previous research it nevertheless rarely occurs in practice due to many teachers’ lack of knowledge. LÄS MER

 3. 3. Barns samspel bortom förskolans väggar : Om yngre barns samspel och platsskapande på förskolegården och i en mobil förskola

  Författare :Carina Berkhuizen; Katarina Gustafson; Eva Änggård; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Pedagogy; interaction; context; preschool; children; fantasy play; play; mobile preschool; interpretive reproduction; place; agency; ethnography; spatiality; physical; social; environment; environmental psychology; preschool teacher; artifact; preschool yard; bus; pedagogik; samspel; kontext; sammanhang; förskola; barn; fantasilek; lek; mobil förskola; tolkande reproduktion; agens; plats; etnografi; rumslighet; fysisk; social; miljö; miljöpsykologi; förskollärare; pedagog; artefakt; förskolegård; buss; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The general aim of this thesis is to explore the relations between children’s interaction and places within preschool activities. How children’s interaction opportunities are conditioned by the physical and social environment in the preschool yard (study I), as well as place-making processes in various contexts in mobile preschool activities (studies II and III), are examined within the framework of this purpose. LÄS MER

 4. 4. ”Känn dig själf” : Genus, historiekonstruktion och kulturhistoriska museirepresentationer

  Författare :Wera Grahn; Nina Lykke; Ann Kristin Carlström; Inger Lövkrona; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Museology; museum; the museal imaginary; cultural heritage; the democratic function of the cultural heritage; exhibition; artifact; historical construction; intersectionality; gender; class; ethnicity; nationality; sexuality; sexual difference; gender studies; women’s studies; masculinity studies; post colonial feminist studies; feminist studies of science and technology; nomadology; Museologi; det musealt imaginära; museer; kulturarv; kulturarvets demokratiska funktion; utställning; föremål; historiekonstruktion; intersektionalitet; kön; klass; etnicitet; sexualitet; sexual difference; genus; könsmakt; kvinnohistoria; maskulinitet; postkolonial feminism; feminist studies of science and technology; nomadologi; Gender studies; Genus;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen undersöks hur privilegierade representationer av femininitet och maskulinitet tar sig uttryck och konstrueras i samtida museipraktiker med fokus på Nordiska museet i Stockholm. Studien visar hur dessa musealt imaginära representationer samverkar med intersektionella aspekter som klass, etnicitet, nationalitet och sexualitet. LÄS MER

 5. 5. Öster om Arlanda : En etnologisk studie av berättelser och föremål i en hemslöjdsinventering

  Författare :Åsa Ljungström; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Ethnology; ethnology; folkloristics; interview; personal experience narratives; narrated time; world view; values; dignity; care; artifact; handicraft; cammoditization; home museum; women s studies; modernization; Etnologi; Ethnology; Etnologi; Etnologi; Ethnology;

  Sammanfattning : This dissertation lies in the crossroads between the study of artifacts and the studyof verbalizations. Its purpose is to investigate how artifacts, retrieved for ahandicraft inventory, inspired their owners to narrate and interpret values, lifecontexts and moral problems connected with the social and historicaltransformation of the twentieth century. LÄS MER