Sökning: "kritisk diskursanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 22 avhandlingar innehållade orden kritisk diskursanalys.

 1. 1. Från ”tyst vår” till ”hållbar utveckling” : En kritisk diskursanalys av miljöfrågans utveckling 1962–1987

  Författare :Eduardo Medina; Kerstin Jacobsson; Rafael Lindqvist; Johan Hedrén; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Environment; discourse; environmental discourse; critical discourse analysis; ideology; hegemony; institutionalization; sustainable development; ecological modernization; critical realism; world-system; Miljö; diskurs; miljödiskurs; kritisk diskursanalys; ideologi; hegemoni; institutionalisering; hållbar utveckling; ekologisk modernisering; kritisk realism; världssystem; Medio ambiente; discurso; discurso medioambiental; análisis crítico del discurso; ideología; hegemonía; institucionalización; desarrollo sostenible; modernización ecológica; realismo crítico; sistema-mundo; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : This dissertation studies the development of the environmental issue from a discursive perspective. Through an analysis of views on nature and the environment in several NGOs and main political organs, the dissertation tries to explain how a certain view became hegemonic. LÄS MER

 2. 2. Representera och bli representerad : Elever med religiös positionering talar om skolans religionskunskapsundervisning

  Författare :Carina Holmqvist Lidh; Christina Osbeck; Kerstin von Brömssen; Trine Anker; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; religious education; students; religious positioning; identity; non-confessional; neutrality; representation; critical discourse analysis; secular; religionskunskapsundervisning; elever; religiös positionering; identitet icke-konfessionell; neutralitet; representation; kritisk diskursanalys; sekulär; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : Hur kan lärare på bästa sätt möta elever med religiös positionering i religionskunskapsklassrummet?  Hur kan undervisningen utformas för att ge religiösa traditioner en framställning som elever med religiös positionering kan acceptera, relatera till och kanske också lära nytt av?Den här religionsdidaktiska studien handlar om hur elever som positionerar sig inom muslimsk, kristen, buddhistisk och judisk tradition talar om skolans religionskunskapsundervisning. Studien berör tre teman. LÄS MER

 3. 3. Med livet på schemat : om skolämnet livskunskap och den riskfyllda barndomen

  Författare :Camilla Löf; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; livskunskap; life competence education; barndomssociologi; kritisk diskursanalys; skola; etnografi; värdegrundsarbete; demokrati; hälsa;

  Sammanfattning : Skolämnet livskunskap har vuxit fram i svenska skolor under det senaste decenniet, ofta utifrån en ambition att främja hälsa och att konkretisera skolans värdegrundsarbete. Mot bakgrunden att livskunskap inte är obligatoriskt i svensk skola och därför saknar nationella riktlinjer har ämnet i den lokala skolpraktiken kommit att omfattas av en mängd olika arbetssätt och program. LÄS MER

 4. 4. I marknadens öga : Barn och visuell konsumtion

  Författare :Johanna Sjöberg; Bengt Sandin; Anna Sparrman; Karin Ekström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Children; childity; advertising; visual culture; visual consumption; critical discourse analysis; consumer society; Barn; barnighet; reklam; visuell kultur; visuell konsumtion; konsumtionssamhälle; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Barn är konsumenter, får reklam riktad till sig och syns i reklam. Men om det är rätt och på vilka sätt det bör ske ger upphov till diskussion, såväl i som utanför akademin. LÄS MER

 5. 5. Språkets makt : en studie av vårdpersonals tal om psykiatriska patienter och brukare

  Författare :Kristina Eivergård; Ove Hellzén; Ingela Enmarker; Ulrika Hörberg; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Content Analysis; Discourse Analysis; Femininity; Foucault; Language Masculinity; Nursing; Patients; Power; Psychiatry; Social Constructionism; brukare; diskursanalys; femininitet; Foucault; innehållsanalys; maskulinitet; makt; omvårdnad; patienter; psykiatri; socialkonstruktionism; språk;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation was to critically examine, based on three selected psychiatric care environments, how healthcare staff talk about patients and users with a focus on how notions of gender are produced and reproduced during rounds and in reportings.Reportings and rounds are daily activities in almost all healthcare practices. LÄS MER