Sökning: "kritisk diskursanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 32 avhandlingar innehållade orden kritisk diskursanalys.

 1. 1. Från ”tyst vår” till ”hållbar utveckling” : En kritisk diskursanalys av miljöfrågans utveckling 1962–1987

  Författare :Eduardo Medina; Kerstin Jacobsson; Rafael Lindqvist; Johan Hedrén; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Environment; discourse; environmental discourse; critical discourse analysis; ideology; hegemony; institutionalization; sustainable development; ecological modernization; critical realism; world-system; Miljö; diskurs; miljödiskurs; kritisk diskursanalys; ideologi; hegemoni; institutionalisering; hållbar utveckling; ekologisk modernisering; kritisk realism; världssystem; Medio ambiente; discurso; discurso medioambiental; análisis crítico del discurso; ideología; hegemonía; institucionalización; desarrollo sostenible; modernización ecológica; realismo crítico; sistema-mundo; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : This dissertation studies the development of the environmental issue from a discursive perspective. Through an analysis of views on nature and the environment in several NGOs and main political organs, the dissertation tries to explain how a certain view became hegemonic. LÄS MER

 2. 2. Det kritiska uppdraget : Diskurser och praktiker i gymnasieskolans svenskundervisning

  Författare :Ulrika Nemeth; Linda Kahlin; Zoe Nikolaidou; Catharina Nyström Höög; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; literacy education; upper secondary education; critical literacy; critical transitivity; code theory; discourse analysis; teachers; focus groups; modality; transitivity; svenskundervisning; gymnasiet; svensklärare; fokusgrupper; critical literacy; kritisk transitivitet; diskursanalys; kodteori; transitivitet; modalitet; Utbildningsvetenskapliga studier; Studies in the Educational Sciences;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate constructions and discourses of criticality, and how these are related to teachers’ conceived subject of Swedish concerning the development of students’ critical consciousness. The study is qualitative, and is based on three different materials: focus talks between teachers, international and national policy documents and frameworks, and classroom observations. LÄS MER

 3. 3. Synen på skrivande : föreställningar om skrivande i mediedebatter och gymnasieskolans läroplaner

  Författare :Martin Malmström; Gunnar Andersson; Jan Svensson; Staffan Selander; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; writing; critical discourse analysis; writing discourses; literacy crisis; curriculum; media debates; students; upper secondary school; higher education; academic writing; skrivande; kritisk diskursanalys; skrivdiskurser; literacy-kris; läroplan; mediedebatter; studenter; elever; higher education; academic writing; writing; critical discourse analysis; writing discourses; literacy crisis; curriculum; media debates; students; upper secondary school; higher education; academic writing; skrivande; kritisk diskursanalys; skrivdiskurser; literacy-kris; läroplan; mediedebatter; studenter; elever; higher education; academic writing;

  Sammanfattning : This dissertation is about the view of writing. One of the intentions of the study is to analyse different notions of writing that become manifest in media debates about student writing. Another intention is to analyse conceptions of writing in curricula and course plans for upper secondary school in Sweden from 1970 to 2011. LÄS MER

 4. 4. Representera och bli representerad : Elever med religiös positionering talar om skolans religionskunskapsundervisning

  Författare :Carina Holmqvist Lidh; Christina Osbeck; Kerstin von Brömssen; Trine Anker; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; religious education; students; religious positioning; identity; non-confessional; neutrality; representation; critical discourse analysis; secular; religionskunskapsundervisning; elever; religiös positionering; identitet icke-konfessionell; neutralitet; representation; kritisk diskursanalys; sekulär; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : Hur kan lärare på bästa sätt möta elever med religiös positionering i religionskunskapsklassrummet?  Hur kan undervisningen utformas för att ge religiösa traditioner en framställning som elever med religiös positionering kan acceptera, relatera till och kanske också lära nytt av?Den här religionsdidaktiska studien handlar om hur elever som positionerar sig inom muslimsk, kristen, buddhistisk och judisk tradition talar om skolans religionskunskapsundervisning. Studien berör tre teman. LÄS MER

 5. 5. Med livet på schemat : om skolämnet livskunskap och den riskfyllda barndomen

  Författare :Camilla Löf; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; livskunskap; life competence education; barndomssociologi; kritisk diskursanalys; skola; etnografi; värdegrundsarbete; demokrati; hälsa;

  Sammanfattning : Skolämnet livskunskap har vuxit fram i svenska skolor under det senaste decenniet, ofta utifrån en ambition att främja hälsa och att konkretisera skolans värdegrundsarbete. Mot bakgrunden att livskunskap inte är obligatoriskt i svensk skola och därför saknar nationella riktlinjer har ämnet i den lokala skolpraktiken kommit att omfattas av en mängd olika arbetssätt och program. LÄS MER