Sökning: "hegemonía"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet hegemonía.

  1. 1. Från ”tyst vår” till ”hållbar utveckling” : En kritisk diskursanalys av miljöfrågans utveckling 1962–1987

    Författare :Eduardo Medina; Kerstin Jacobsson; Rafael Lindqvist; Johan Hedrén; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Environment; discourse; environmental discourse; critical discourse analysis; ideology; hegemony; institutionalization; sustainable development; ecological modernization; critical realism; world-system; Miljö; diskurs; miljödiskurs; kritisk diskursanalys; ideologi; hegemoni; institutionalisering; hållbar utveckling; ekologisk modernisering; kritisk realism; världssystem; Medio ambiente; discurso; discurso medioambiental; análisis crítico del discurso; ideología; hegemonía; institucionalización; desarrollo sostenible; modernización ecológica; realismo crítico; sistema-mundo; Sociologi; Sociology;

    Sammanfattning : This dissertation studies the development of the environmental issue from a discursive perspective. Through an analysis of views on nature and the environment in several NGOs and main political organs, the dissertation tries to explain how a certain view became hegemonic. LÄS MER