Sökning: "hållbar utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 388 avhandlingar innehållade orden hållbar utveckling.

 1. 1. Handlingskompetens för hållbar utveckling : Tre berättelser om vägen dit

  Författare :Ellen Almers; Tomas Kroksmark; Bjarne Bruun Jensen; Johanna Esseveld; Leif Östman; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; action competence; distance moral; EE Environmental Education ; ERB Environmentally Responsible Behavior ; ESD Education for Sustainable Development ; informal education; intergenerational; life history; life story; life-world phenomenology; non-formal education; pro-environmental behavior; sustainable development; avståndsmoral; handlingskompetens; hållbar utveckling; ickeformellt lärande; informellt lärande; intergenerationell; levnadsberättelse; life history; livsberättelse; livsvärldsfenomenologi; miljörörelse; Subject didactics; Ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Studiens mål är att bidra till kunskapsutveckling om hur unga människor utvecklar handlingskompetens för hållbar utveckling. Med handlingskompetens för hållbar utveckling avses i studien vilja och förmåga att påverka livsstil och levnadsvillkor på ett sätt sominkluderar intergenerationellt och globalt ansvar. LÄS MER

 2. 2. Förskola för hållbar utveckling : Förutsättningar för barns utveckling av handlingskompetens för hållbar utveckling

  Författare :Maria Hedefalk; Jonas Almqvist; Leif Östman; Christina Ottander; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teaching; preschool; sustainable development; children; action competence; Curriculum Studies; Didaktik;

  Sammanfattning : The overall aim of the thesis is to contribute with knowledge about the conditions for preschool children’s meaning making with regard to sustainable development. With a focus on critical actions, the thesis explores how education is executed and how a critical action may be conducted in a preschool practice. LÄS MER

 3. 3. Att styra hållbar utveckling : Om miljöledning och dess översättningar i statsförvaltningen

  Författare :Karina Tilling; Peter Dobers; Birgitta Schwartz; Malin Mobjörk; Bengt Jacobsson; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Miljöledningssystem; myndighet; statsförvaltning; hållbar utveckling; ISO 14001; målstyrning; miljökvalitetsmål; New Public Management; översättning; Environmental engineering; Miljöteknik; Industriell ekonomi och organisation;

  Sammanfattning : The implementation of environmental management systems is a way for the Swedish government to manage the work for sustainable development via central government agencies. Environmental management systems (EMS) were originally developed as a tool for continual improvement of environmental performance in industrial companies, following the circle of “Plan, Do, Check, Act”. LÄS MER

 4. 4. Överläggningar om hållbar utveckling : En studie av studiecirkelsamtal

  Författare :Martin Lundberg; Staffan Larsson; Lisbeth Eriksson; Gunnar Sundgren; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Deliberative democracy; deliberations; study circle; sustainable development; Deliberativ demokrati; överläggningar; studiecirkel; hållbar utveckling; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Studiecirkeln är en pedagogisk praktik som tillskrivs en roll i den svenska demokratin. Studiecirkelns genomförande svarar väl mot en demokratisk praktik som framställs i deliberativ demokratiteori. Avhandlingens idé är att belysa deliberativ demokratiteori med empiri. LÄS MER

 5. 5. Kompetens för hållbar utveckling : Professionella roller i kommunal planering

  Författare :Maria Håkansson; Folke Snickars; Tuija Hilding-Rydevik; Johan Hedrén; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Environmental engineering and architecture; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; kommunal planering; kommunalt miljöarbete; miljöpolitik; miljövård; hållbar utveckling; planeringsrocesser; aktörer; yrkesroller; professioner; organisationskultur; yrkesskicklighet; Civil engineering and architecture; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur;

  Sammanfattning : The number of political goals set, and decisions taken, in respect of environmental matters at both the international and the Swedish national, regional and municipal levels is constantly increasing. The overall goal in the Swedish context is to become a sustainable society. LÄS MER