Sökning: "Harmonized Tariff Schedules"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Harmonized Tariff Schedules.

  1. 1. Harmoniserade tulltaxor. Införlivande tolkning och tillämpning av internationella regler för varuklassificering

    Författare :Christina Moëll; Juridiska institutionen; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; harmonized tariff schedules; combined nomenclature; international trade; customs tariff; classification of goods; harmonized system; European law; interpretation; EU-rätt; fiscal law; skatterätt; finansrätt; EU law;

    Sammanfattning : In international commerce, various taxes and charges are levied on commodities; besides, goods may be subject to import and export restrictions. However, free-trade agreements may stipulate that some goods can be imported and exported free of charge. LÄS MER