Sökning: "skrivande"

Visar resultat 1 - 5 av 70 avhandlingar innehållade ordet skrivande.

 1. 1. Skrivande och blivande konstruktioner av skönlitterärt skrivande i handböcker och läromedel 1979-2015

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Sofia Pulls; Umeå universitet.; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Creative Writing; handbooks; textbooks; Writing Process; writing discourse; didactics; subjectivity; ideology; Kreativt skrivande; handböcker; läromedel; skrivprocess; skrivdiskurs; didaktik; subjektivitet; ideologi; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The focus of this study is descriptions of literary writing in pedagogical texts. The aim is to analyse how writing and writing subjects are constructed in pedagogical texts on writing published in Sweden between 1979 and 2015. LÄS MER

 2. 2. Gymnasisters skrivande En studie av genre, textstruktur och sammanhang

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Catharina Nyström; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; nordiska språk; Scandinavian Languages; Scandinavian languages - general; Writing; school text; genre; cohesion; inference; Swedish; writing instruction; communicative intent; text structure; text length; variation in vocabulary; Nordiska språk - allmänt;

  Sammanfattning : Students in upper secondary school write in a number of different genres, and do this in school contexts as well as in their spare time. The study presented here is an overview of this activity and the genres concerned. The theoretical framework of the study is that of genre theory whereby genre is understood as a socially situated concept. LÄS MER

 3. 3. Skrivande som handling och möte - gymnasieelever om skrivuppgifter, tidsvillkor och bedömning i svenskämnet

  Detta är en avhandling från Malmö högskola

  Författare :Suzanne Parmenius Swärd; Malmö University.; Malmö University.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; skrivande; skrivforskning; bedömning; interaktion; svenskämnet; gymnasiet; identitet och skrivande; självbild; svenskämnets skrivande; skrivuppgift; Uppsatsskrivande; timeconditions; writing instruction; writing identity; upper secondary school; activity theory writing study; self conception; school subject of Swedish; self image; assessment; written composition; school essay; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; uppsatsskrivande;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med avhandlingen är att belysa hur elever i gymnasiet hanterar skrivuppgifter, tidsvillkor och bedömning i svenskämnet och klarlägga hur villkoren för skrivandet återverkar på elevers självbild avseende skrivande. Det empriska materialet består av skriftliga och muntliga intervjuer, fokusgruppsamtal, observationer och elevtexter och är insamlat under en period som sträcker sig över de två obligatoriska kurserna i svenska. LÄS MER

 4. 4. Mötet med det skrivna ordet Kvinnors läsande och skrivande under 1700-talet

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Christoffer Åhlman; Maria Ågren; Karin Sennefelt; Benny Jacobsson; Åsa Karlsson Sjögren; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Literacy; Female Literacy; Women´s Literacy; Reading Ability; Writing Ability; Early Modern Literacy; Reading Culture; Writing Culture; Social Practice; Literacy Practice; Literacies; Sweden; Kvinnors läskunnighet; Kvinnors skrivkunnighet; Kvinnlig läskunnighet; Kvinnlig skrivkunnighet; Läskunnighet; Skrivkunnighet; Läsande; Skrivande; Tidigmodern läskunnighet; Tidigmodern skrivkunnighet; Läskultur; Skrivkultur; Social praktik; Läspraktik; Skrivpraktik; Sverige; Historia; History;

  Sammanfattning : This thesis study how women in 18th century Sweden used reading and writing and how these skills could be a source of income. Historians have studied how many could read during this period or how writing was taught in the parish school. How these skills were used have, however, been overlooked. LÄS MER

 5. 5. Synen på skrivande : Föreställningar om skrivande i mediedebatter och gymnasieskolans läroplaner

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Martin Malmström; [2017-04-12]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; writing; critical discourse analysis; writing discourses; literacy crisis; curriculum; media debates; students; upper secondary school; higher education; academic writing; skrivande; kritisk diskursanalys; skrivdiskurser; literacy-kris; läroplan; mediedebatter; studenter; elever; higher education; academic writing;

  Sammanfattning : This dissertation is about the view of writing. One of the intentions of the study is to analyse different notions of writing that become manifest in media debates about student writing. Another intention is to analyse conceptions of writing in curricula and course plans for upper secondary school in Sweden from 1970 to 2011. LÄS MER