Sökning: "skrivande"

Visar resultat 1 - 5 av 74 avhandlingar innehållade ordet skrivande.

 1. 1. Skrivande som handling och möte : Gymnasieelever om skrivuppgifter, tidsvillkor och bedömning i svenskämnet

  Författare :Suzanne Parmenius Swärd; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANIORA; uppsatsskrivande; gymnasiet; skrivuppgift; bedömning; svenskämnets skrivande; identitet och skrivande; självbild; written composition; school essay; assessment; self image; self conception; upper secondary school; writing identity; timeconditions; school subject of Swedish; writing instruction; skrivande; skrivforskning; interaktion; svenskämnet;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att belysa hur elever i gymnasiet hanterar skrivuppgifter, tidsvillkor och bedömning i svenskämnet och klarlägga hur villkoren för skrivandet återverkar på elevers självbild avseende skrivande. Det empriska materialet består av skriftliga och muntliga intervjuer, fokusgruppsamtal, observationer och elevtexter och är insamlat under en period som sträcker sig över de två obligatoriska kurserna i svenska. LÄS MER

 2. 2. Skrivande och blivande : konstruktioner av skönlitterärt skrivande i handböcker och läromedel 1979-2015

  Författare :Sofia Pulls; Anders Öhman; Maria Jönsson; Anders Ohlsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Creative Writing; handbooks; textbooks; Writing Process; writing discourse; didactics; subjectivity; ideology; Kreativt skrivande; handböcker; läromedel; skrivprocess; skrivdiskurs; didaktik; subjektivitet; ideologi; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The focus of this study is descriptions of literary writing in pedagogical texts. The aim is to analyse how writing and writing subjects are constructed in pedagogical texts on writing published in Sweden between 1979 and 2015. LÄS MER

 3. 3. Gymnasisters skrivande : En studie av genre, textstruktur och sammanhang

  Författare :Catharina Nyström; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; Writing; school text; genre; cohesion; inference; Swedish; writing instruction; communicative intent; text structure; text length; variation in vocabulary; Nordiska språk - allmänt; Scandinavian languages; Nordiska språk; nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : Students in upper secondary school write in a number of different genres, and do this in school contexts as well as in their spare time. The study presented here is an overview of this activity and the genres concerned. The theoretical framework of the study is that of genre theory whereby genre is understood as a socially situated concept. LÄS MER

 4. 4. Mötet med det skrivna ordet : Kvinnors läsande och skrivande under 1700-talet

  Författare :Christoffer Åhlman; Maria Ågren; Karin Sennefelt; Benny Jacobsson; Åsa Karlsson Sjögren; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Literacy; Female Literacy; Women´s Literacy; Reading Ability; Writing Ability; Early Modern Literacy; Reading Culture; Writing Culture; Social Practice; Literacy Practice; Literacies; Sweden; Kvinnors läskunnighet; Kvinnors skrivkunnighet; Kvinnlig läskunnighet; Kvinnlig skrivkunnighet; Läskunnighet; Skrivkunnighet; Läsande; Skrivande; Tidigmodern läskunnighet; Tidigmodern skrivkunnighet; Läskultur; Skrivkultur; Social praktik; Läspraktik; Skrivpraktik; Sverige; Historia; History;

  Sammanfattning : This thesis study how women in 18th century Sweden used reading and writing and how these skills could be a source of income. Historians have studied how many could read during this period or how writing was taught in the parish school. How these skills were used have, however, been overlooked. LÄS MER

 5. 5. Skrivande som handling och möte - gymnasieelever om skrivuppgifter, tidsvillkor och bedömning i svenskämnet

  Författare :Suzanne Parmenius-Swärd; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; gymnasiet; bedömning; identitet och skrivande; självbild; svenskämnets skrivande; skrivuppgift; Uppsatsskrivande; timeconditions; writing instruction; writing identity; upper secondary school; activity theory writing study; self conception; school subject of Swedish; self image; assessment; written composition; school essay;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to explore how students in upper secondary school can feel, react and cope with writing tasks, time conditions and assessment in the subject of Swedish. The study deals with two upper secondary classes from different schools, one at a natural science programme, one at an aesthetical programme with music as an area of emphasis. LÄS MER