Sökning: "Miljö"

Visar resultat 1 - 5 av 1782 avhandlingar innehållade ordet Miljö.

 1. 1. Miljö i tanken? : Policyprocesser vid övergången till alternativa drivmedel i kollektivtrafiken i Linköping och Helsingborg 1976-2005

  Författare :Magdalena Fallde; Jenny Palm; Jane Summerton; Urban Strandberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Policy process; municipality; actor; policy entrepreneur; boundary walker; policy sectors; parallelism; public transport; alternative fuels; biogas; environment; Helsingborg; Linköping; Policyprocess; kommun; aktör; policyentreprenör; gränsgångare; policyområden; parallellitet; kollektivtrafik; alternativa drivmedel; biogas; miljö; Helsingborg; Linköping; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Föreliggande avhandling studerar kommunala policyprocesser i en fråga där ett flertal olika policyområden ingår: övergången till alternativa drivmedel i kollektivtrafiken. Genom att undersöka hur och varför sådana policyer utvecklats i två kommuner bidrar studien dels till att förklara hur policy utvecklas på kommunal nivå; dels till att skapa förståelse för policyskapande där olika policyområden ingår. LÄS MER

 2. 2. Lärande om miljö I högre utbildning : studier av forskar- och högskolestuderandes inlärningsprojekt om miljö vid en teknisk högskola

  Författare :Cecilia Lundholm; KTH; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Miljö och dess många ansikten i staden - om kvalitetsmätningar och organisering i Stockholm

  Författare :Petra Adolfsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Miljö;

  Sammanfattning : No abstract.... LÄS MER

 4. 4. Skolans levda rum och lärandets villkor : Meningsskapande i montessoriskolans fysiska miljö

  Författare :Eva-Maria Tebano Ahlquist; Tore West; Christina Gustafsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Montessori education; Maria Montessori; the school’s physical environment; life-world; lived space; lived body; being-in-the-world; embodiment; meaning making; pre-school; lower secondary school; Montessoripedagogik; Maria; Montessori; skolans fysiska miljö; livsvärld; det levda rummet; den levda kroppen; vara-i-världen; införlivande; meningsskapande; förskola; grundskola; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : This study examines the school’s physical environment as a place of learning, and takes its starting point in the phenomenology movement, inspired both by Merleau-Ponty’s thesis of man’s physical relation to the world and by the existential analysis represented by Heidegger which implies a mutual relationship between man and the world.Such a view rejects a standpoint which describes man as being divided between a material body and a thinking soul. LÄS MER

 5. 5. Skola i dialektal miljö : språkanvändning och språkliga attityder i övre Dalarna

  Författare :Sven O. Hultgren; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : .... LÄS MER