Sökning: "miljödiskurs"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet miljödiskurs.

 1. 1. Om miljöproblemen hänger på mig : Individer förhandlar sitt ansvar för miljön

  Författare :Emmy Dahl; Jane Summerton; Helen Peterson; Jonas Anshelm; Rolf Lidskog; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Individualized environmental responsibility; environmental discourse; environmental politics; feminist poststructuralism; focus groups; positioning; negotiating; gender; dass; gender discourse; subject position; troubled untroubled subject positions; Individualiserat miljöansvar; miljödiskurs; miljöpolitik; feministisk poststrukturalism; fokusgrupper; positionering; förhandling; genus; klass; genusdiskurser; subjektspositioner; problematiska oproblematiska subjektspositioner;

  Sammanfattning : När den svenska klimatdebatten intensifierades under 2000-talets första decennium tilldelades allmänheten en särskild roll. I den mediala och politiska debatten verkade lösningen på miljöproblemen intimt förknippad med individers livsstilar. LÄS MER

 2. 2. Från ”tyst vår” till ”hållbar utveckling” : En kritisk diskursanalys av miljöfrågans utveckling 1962–1987

  Författare :Eduardo Medina; Kerstin Jacobsson; Rafael Lindqvist; Johan Hedrén; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Environment; discourse; environmental discourse; critical discourse analysis; ideology; hegemony; institutionalization; sustainable development; ecological modernization; critical realism; world-system; Miljö; diskurs; miljödiskurs; kritisk diskursanalys; ideologi; hegemoni; institutionalisering; hållbar utveckling; ekologisk modernisering; kritisk realism; världssystem; Medio ambiente; discurso; discurso medioambiental; análisis crítico del discurso; ideología; hegemonía; institucionalización; desarrollo sostenible; modernización ecológica; realismo crítico; sistema-mundo; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : This dissertation studies the development of the environmental issue from a discursive perspective. Through an analysis of views on nature and the environment in several NGOs and main political organs, the dissertation tries to explain how a certain view became hegemonic. LÄS MER

 3. 3. Att skapa ett framtidens folk : Governmentality och miljödiskurs i modern svensk bostadspolitik: miljonprogramsområdet Navestad

  Författare :Sophia Lövgren; Helena Köfver; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; bostadspolitik; miljonprogrammet; Navestad; Norrköping; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to focus on the way in which power is exercised by housing policy, in the form of environmental visions and procedures in a context where governmental, municipal and local structures and participants cooperates towards a specific residential area. The study is based on the ecological project in Navestad, a suburb area in Norrköping, that is a pilot project in the local investments programs that the government established to create an ecologically durable society. LÄS MER