Sökning: "Non-formal education"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade orden Non-formal education.

 1. 1. Framing perceived values of education : when perspectives of learning and ICTs are related

  Författare :Lars Norqvist; Eva Leffler; Isa Jahnke; Roger Säljö; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Learning; ICTs; Education; Perceived value; Dialogue; Dialogic perspective; Perceived values of learning; Perceived values of education; Learning situations; Formal education; Non-formal education; Perceived value framework; Photo interviews; Formal learning; Non-formal learning; Informal learning; Information; Communication; Technology; ICT.; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : This thesis offers dialogue about the relations between learning and Information and Communication Technologies (ICTs). The dialogue is guided by the question of how to design education to increase perceived values of learning. LÄS MER

 2. 2. Non-Formal Vocational Education and Training in Mozambique : Contexts, policies, pedagogies and contradictions

  Författare :Alzira Andre Munguambe Manuel; Oleg Popov; Mikael Palme; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Adult education; Cultural Historical Activity Theory; empowerment; life skills; Non-Formal Education; professionalisation; vocational education and training; Vuxenutbildning; kulturhistorisk aktivitetsteiri; egenmakt; livskunskap; icke-formell utbildning; professionalisering; yrkesutbildning; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : Education and training in Mozambique are considered to be a ‘right’ and a ‘duty’ for all its citizens. Non-Formal Vocational Education and Training (NFVET) has been promoted to increase educational opportunities for more citizens, particularly the most vulnerable groups- the out of school and unemployed. LÄS MER

 3. 3. Studiecirkeln: Livslångt lärande - på svenska! : En icke-formell mötesplats för samtal och bildning för alla

  Författare :Petros Gougoulakis; Robert Höghielm; Lennart Svensson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; study circle; popular education; civil society; non-formal education; collaborative learning; life-long learning; citizen education; studiecirkel; folkbildning; civilt samhälle; icke-formellt lärande; kollaborativt lärande; livslångt lärande; medborgarbildning; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The present thesis is a study of a pedagogical phenomenon; an account of one of the flagships of Swedish popular education; an attempt to understand the study circle as a learning environment.Study circle work has a special place in the country’s adult education, and assumes the dimensions of a mass-phenomenon in present-daySweden. LÄS MER

 4. 4. Handlingskompetens för hållbar utveckling : Tre berättelser om vägen dit

  Författare :Ellen Almers; Tomas Kroksmark; Bjarne Bruun Jensen; Johanna Esseveld; Leif Östman; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; action competence; distance moral; EE Environmental Education ; ERB Environmentally Responsible Behavior ; ESD Education for Sustainable Development ; informal education; intergenerational; life history; life story; life-world phenomenology; non-formal education; pro-environmental behavior; sustainable development; avståndsmoral; handlingskompetens; hållbar utveckling; ickeformellt lärande; informellt lärande; intergenerationell; levnadsberättelse; life history; livsberättelse; livsvärldsfenomenologi; miljörörelse; Subject didactics; Ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Studiens mål är att bidra till kunskapsutveckling om hur unga människor utvecklar handlingskompetens för hållbar utveckling. Med handlingskompetens för hållbar utveckling avses i studien vilja och förmåga att påverka livsstil och levnadsvillkor på ett sätt sominkluderar intergenerationellt och globalt ansvar. LÄS MER

 5. 5. Sockenbiblioteket - ett folkbildningsinstrument i 1870-talets Sverige : en studie av folkskoleinspektionens bildningssyn i relation till sockenbiblioteken och den tillgängliga litteraturen

  Författare :Nils-Åke Sjösten; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Parish library; Primary School Inspectorate; Adult Education Non-formal; Element of knowlcdgc.;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the earliest popular education initiative in Sweden apart from the primary school and the traditional religious education: the parish libraries. The study aims at sheding light over the parish library activity of the 1870s, its views of non-formal adult education and the official views thereof. LÄS MER