Sökning: "life skills"

Visar resultat 1 - 5 av 313 avhandlingar innehållade orden life skills.

 1. 1. Den ofrivilligt frivillige företagaren : Starta eget-bidragsföretagande och en förändrad livssituation

  Författare :Christer Johansson; Tommy Svensson; Casten von Otter; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Entrepreneur; entrepreneurship; work; start-up grant; subsidised enterprise; active labor market programme; employment; unemployment; self-employment; life story; life situation; identity; life mode; biographical disruption; biographical work; Entreprenör; entreprenörskap; företagande; starta eget-bidrag; stöd till start av näringsverksamhet; arbetsmarknadspolitisk åtgärd; arbete; arbetslöshet; löneanställning; identitet; livsberättelse; livsform; biografiskt brott; biografiskt arbete; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Avhandlingens syfte är att beskriva och analysera arbetets betydelse i starta eget–bidragsföretagares liv. Material har samlats in dels genom en omfattande enkätstudie som omfattar hela populationen nuvarande och tidigare företagare från 1995 i Östergötlands län, dels genom en serie livsberättelseorienterade intervjuer med ett urval aktiva respektive före detta företagare med fokus på deras inställning till arbete. LÄS MER

 2. 2. Innovation adoption and the product life cycle

  Författare :Charlie Karlsson; Börje Johansson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; automation; engineering industry; information networks; information technology; innovation adoption; innovation diffusion; process development; product development; product life cycle theory; regional; skills; spatial; vintage models;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Education for Democracy? Life Orientation: Lessons on Leadership Qualities and Voting in South African Comprehensive Schools

  Författare :Getahun Abraham; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Classroom; democracy; leadership qualities; Life Orientation; Life Skills; South Africa; voting;

  Sammanfattning : This study takes as its starting point how teachers understand, interpret and teach social development aspects of Life Orientation in South African comprehensive schools. The specific focus is on lessons on leadership qualities and voting for third grade learners in four schools, each dominated by either Black, Coloured, White or mixed groups of learners. LÄS MER

 4. 4. Vila och lärande om vila. En studie på livsvärldsfenomenologisk grund

  Författare :Margareta Asp; Karin Dahlberg; Kerstin Segesten; Britt-Marie Ternestedt; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; rest; stress; health; caring; learning; skills; lived body; life-world; phenomenology; vila; stress; hälsa; fenomenologi; lärande; vårdande; omvårdnad; färdighet; levd kropp; livsvärld; Caring sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Avhandlingsarbetets syfte var att utifrån människors levda erfarenheter av vila, utveckla en tentativ teori om vila och om lärande avseende vila. Den kunskapen har utgjort grund för att beskriva hur förutsättningar för lärande avseende vila kan skapas. LÄS MER

 5. 5. Bridging the boundaries between D&T education and working life : A study of views on knowledge and skills in product development

  Författare :Helena Isaksson Persson; Inga-Britt Skogh; Robert Höghielm; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; upper secondary school education; design and product development; technology programme; repertory grid technique; artefacts; engineer; industrial designer; working life; gymnasium; produktutveckling; design; teknikprogrammet; utbildning; artefakter; yrkesliv; ingenjör; industridesigner; Teknikvetenskapens lärande och kommunikation; Education and Communication in the Technological Sciences;

  Sammanfattning : In Sweden upper secondary school education is organised in programmes. One of these programmes is the Technology programme that covers five orientations, one of which is Design and Product Development. LÄS MER