Sökning: "kamratrelationer"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet kamratrelationer.

 1. 1. Samhällsvård och välfärdsresurser : En studie av skolgång, fritid och kamratrelationer bland unga i familjehem och institutioner

  Författare :Hélène Lagerlöf; Marie Sallnäs; Bo Vinnerljung; Gunvor Andersson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; out of home care; residential care; foster care; welfare resources; schooling; leisure; peer relations; level of living; childhood sociology; youth; potential to exercise self-determination; samhällsvård; HVB; institution; familjehem; fosterhem; välfärdsresurser; skolgång; fritid; kamratrelationer; levnadsnivå; barndomssociologi; ungdom; handlingsutrymme; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The dissertation analyses access to welfare resources within the areas of schooling, leisure and peer relations for youth in out of home care. The study was conducted in three counties in mid Sweden and is a replication of the recurrent Swedish surveys of living condition of children in general populations. LÄS MER

 2. 2. Barns kamratrelationer i förskolan : Samhörighet tillhörighet vänskap utanförskap

  Författare :Fanny Jonsdottir; Barn-unga-samhälle (BUS); []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; erkännande; barn; exkludering; förskola; förskolebarn; inkludering; kamrat; kamratskap; moralfilosofi; moralisk kränkning; samhörighet; social arena; tillhörighet; vänner; vänskap;

  Sammanfattning : Studien är en kartläggning av 353 barns sociala relationer i förskolan med fokus på deras kamrat- och vänskapsrelationer. Studien handlar också om pedagogers uppfattningar om barnens sociala egenskaper och färdigheter. LÄS MER

 3. 3. Förskolan som mötesplats : barns strategier för tillträden och uteslutningar i lek och samtal

  Författare :Britt Tellgren; Sangeeta Bagga-Gupta; Ann-Carita Evaldsson; Mia Thorell; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; preschool; preschool children; play; peer-relations; peer-interaction; peer-perspectives; förskolan; förskolebarn; lek; kamratrelationer; kamratsocialisation; kamratperspektiv; Education; Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Pre-school as a Meeting Place – Children’s Access-strategies and Exclusions in Play and Conversation The research reported in this thesis attempts to understand what happens when children interact with each other in the context of activities in a pre-school setting (here called Daggkåpan) when adults are not involved. By using ethnographically inspired methodology, in combination with conversation-analysis, this project has been analysing everyday interaction between children who are three to five years old. LÄS MER

 4. 4. Berättelser om tillhörighet : om barn med migrationsbakgrund på en mindre ort

  Författare :Birgitta Ljung Egeland; Marie Karlsson; Maria Hjalmarsson; Christina Olin-Scheller; Karin Aronsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Narratives; sense of belonging; children; migration; non-urban community; dilemmatic space; conditions; means of action; positioning; emotions; narrative resources; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : This doctoral thesis centres on children of immigrant background, who live and go to school in a non-urban community. The emphasis is on their narrated experience of a sense of belonging in and out of school. LÄS MER

 5. 5. Growing up with Dyslexia: Cognitive and Psychosocial Impact, and Salutogenic Factors

  Författare :Gunnel Ingesson; Institutionen för psykologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Development psychology; Utvecklingspsykologi; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi; neurophysiology; neuropsychology; Neurology; Resilience; Salutogenic Factors; Socio-emotional Outcome; Cognitive Stability; Developmental Dyslexia;

  Sammanfattning : The studies in this doctoral thesis report aspects of cognitive and socio emotional development in a group of teenagers and young adults with dyslexia. The 75 subjects, between 14 and 25 years of age, had been diagnosed in the latter half of the 1990s, and the collection of quantitative and qualitative data was performed in 2003-04. LÄS MER