Sökning: "Hélène Lagerlöf"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Hélène Lagerlöf.

  1. 1. Samhällsvård och välfärdsresurser : En studie av skolgång, fritid och kamratrelationer bland unga i familjehem och institutioner

    Författare :Hélène Lagerlöf; Marie Sallnäs; Bo Vinnerljung; Gunvor Andersson; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; out of home care; residential care; foster care; welfare resources; schooling; leisure; peer relations; level of living; childhood sociology; youth; potential to exercise self-determination; samhällsvård; HVB; institution; familjehem; fosterhem; välfärdsresurser; skolgång; fritid; kamratrelationer; levnadsnivå; barndomssociologi; ungdom; handlingsutrymme; socialt arbete; Social Work;

    Sammanfattning : The dissertation analyses access to welfare resources within the areas of schooling, leisure and peer relations for youth in out of home care. The study was conducted in three counties in mid Sweden and is a replication of the recurrent Swedish surveys of living condition of children in general populations. LÄS MER