Sökning: "fosterhem"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet fosterhem.

 1. 1. Att ersätta det oersättliga : Statlig gottgörelse för ofrivillig sterilisering och vanvård av omhändertagna barn

  Författare :Malin Arvidsson; Örebro University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; statlig gottgörelse; upprättelse; sterilisering; barnhem; sociala barnavården; fosterhem; historiepolitik; historiebruk; state redress; reparations politics; involuntary sterilization; forced sterilization; foster care; out-of-home care for children;

  Sammanfattning : In 1999 the Swedish Parliament decided to provide economic compensation to victims of involuntary sterilization, and in 2012 a similar law was enacted to redress neglect and abuse in foster homes and orphanages. This study explores the dilemmas that arise with reparations for past injustices, focusing on the process leading up to the reparation laws. LÄS MER

 2. 2. Samhällsvård och välfärdsresurser : En studie av skolgång, fritid och kamratrelationer bland unga i familjehem och institutioner

  Författare :Hélène Lagerlöf; Marie Sallnäs; Bo Vinnerljung; Gunvor Andersson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; out of home care; residential care; foster care; welfare resources; schooling; leisure; peer relations; level of living; childhood sociology; youth; potential to exercise self-determination; samhällsvård; HVB; institution; familjehem; fosterhem; välfärdsresurser; skolgång; fritid; kamratrelationer; levnadsnivå; barndomssociologi; ungdom; handlingsutrymme; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The dissertation analyses access to welfare resources within the areas of schooling, leisure and peer relations for youth in out of home care. The study was conducted in three counties in mid Sweden and is a replication of the recurrent Swedish surveys of living condition of children in general populations. LÄS MER

 3. 3. Fosterbarns anpassning - en relationsproblematik : om 25 barn i åldrarna 4-12 år som har placerats i fosterhem : en delstudie i Barn i kris-projektet

  Författare :Anita Cederström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Fosterbarn; Psykologi; Utvecklingspsykologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Ett gott hem? : Barnavårdsnämndens praktik i Växjö 1926-1935

  Författare :Ann-Sofie Bergman; Iver Hornemann Møller; Roddy Nilsson; Tommy Lundström; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; fosterbarnsvård; fosterbarn; fosterföräldrar; barnavårdsnämnd; historia; Sverige; 1900-talet; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Denna rapport handlar om fosterbarnsvård under perioden 1926–1935, då många barn bodde i fosterhem i Sverige. Vid studiens startpunkt hade en ny lag om samhällets barnavård införts där det ingick bestämmelser om kontroll över fosterbarnens vård. LÄS MER

 5. 5. Att bli fosterbarn i tonåren: om frigörelsen från internaliserade föräldraobjekt

  Författare :Gunilla Lindén; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; biological parents; foster parents; second individuation; Applied and experimental psychology; disengagement process; Adolescent; separation; Tillämpad och experimentell psykologi;

  Sammanfattning : The aim of the study is to improve on the understanding of the implications for adolescents of being placed in foster care. The basis for the study is that the adolescents´ previous relationship with their parents has significance for the manner in which the adolescents will handle the separation from the parents and how they will relate to foster parents. LÄS MER