Sökning: "HVB"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet HVB.

 1. 1. Samhällsvård och välfärdsresurser : En studie av skolgång, fritid och kamratrelationer bland unga i familjehem och institutioner

  Författare :Hélène Lagerlöf; Marie Sallnäs; Bo Vinnerljung; Gunvor Andersson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; out of home care; residential care; foster care; welfare resources; schooling; leisure; peer relations; level of living; childhood sociology; youth; potential to exercise self-determination; samhällsvård; HVB; institution; familjehem; fosterhem; välfärdsresurser; skolgång; fritid; kamratrelationer; levnadsnivå; barndomssociologi; ungdom; handlingsutrymme; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The dissertation analyses access to welfare resources within the areas of schooling, leisure and peer relations for youth in out of home care. The study was conducted in three counties in mid Sweden and is a replication of the recurrent Swedish surveys of living condition of children in general populations. LÄS MER

 2. 2. Barnavårdens institutioner : framväxt, ideologi och struktur

  Författare :Marie Sallnäs; Thomas Lindstein; Gunvor Andersson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; institutionsvård; HVB-hem; social barnavård; samhällsvård; Social work; Socialt arbete; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The study presents an overview of the historical growth and deve-lopment of residential care for children and youth in Sweden as well as an analysis of the present-day structure and organisation. The empirical material consists of official statistics, government reports and data from a questionnaire addressed to all registered residential homes in the child welfare sector at the end of 1995. LÄS MER

 3. 3. Unga i normalitetens gränsland : Undervisning och behandling i särskilda undervisningsgrupper och hem för vård eller boende

  Författare :Susanne Severinsson; Elisabet Cedersund; Maria Simonsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Troubled youth; special education; treatment; discourse analysis; categorization; identity; interpretative repertoire; accountability; Problemungdomar; särskild undervisningsgrupp; hem för vård eller boende; specialpedagogik; stödundervisning; behandling; diskursanalys; kategorisering; identitet; tolkningsrepertoar; accountability; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : I denna studie riktas fokus mot hur samhället ordnar för barns välfärd när de generellt inriktade insatserna inte räcker till. Studien baseras på observationer och intervjuer i tre olika verksamheter för unga i åldern 12-16 år: 1) ett hem för vård eller boende, HVB, med egen skola, 2) en kommunal särskild undervisningsgrupp, f d skoldaghem, och 3) ett HVB för utredning och behandling utan egen skola. LÄS MER

 4. 4. Chronic hepatitis : morbidity and mortality in patients and their children

  Författare :Lóa Davíðsdóttir; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

  Sammanfattning : Chronic hepatitis, morbidity and mortality of the patients and their children The spread of Hepatitis C Virus (HCV) infection started in Sweden in the end of the 1960s with a culmination in the 1970s, most likely due to increased injection drug use. Mandatory notification of acute and chronic HCV infection in Sweden started in 1990. LÄS MER