Sökning: "erkännande"

Visar resultat 1 - 5 av 40 avhandlingar innehållade ordet erkännande.

 1. 1. Erkännande, makt och möten En studie av inflytande och självbestämmande med LSS

  Detta är en avhandling från Växjö, Kalmar : Linnaeus University Press

  Författare :Lottie Giertz; Linnéuniversitetet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LSS; influence; self-determination; disability; recognition; power; social care; social work; Sweden; inflytande; självbestämmande; LSS; erkännande; makt; socialt arbete; personlig assistans; godmanskap; funktionsnedsättning; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The dissertation is about people with serious functional impairments who receive support pursuant to the Swedish LSS – the Act Concerning Support and Service for Persons with Certain Functional Impairments. LSS gives compensatory support, so that a person can enjoy the right to live a life like anyone else. LÄS MER

 2. 2. Erkännande av yrkeskvalifikationer inom EU

  Detta är en avhandling från Umeå : Juridik

  Författare :Staffan Ingmanson; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; EU-rätt; fri rörlighet för arbetskraft; yrkeskvalifikationer; erkännande; examensbevis; LAW JURISPRUDENCE Other law European law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Övrig rätt EU-rätt;

  Sammanfattning : Many different types of qualification requirement and other forms of regulations of professions exist in the Member States of the European Union. A common qualification requirement for access to a profession or use of a professional title is the possession of a diploma, certificate or other evidence of formal qualifications that proves that the person in questions has the education and experience necessary. LÄS MER

 3. 3. Rättvis idrottsundervisning för elever med rörelsehinder dilemma kring omfördelning och erkännande

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Kajsa Jerlinder; Högskolan i Gävle.; Örebro universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Disability research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Handikappvetenskap; Disability Science; Pedagogik; Education; physical education; physical disabilities; redistribution; recognisation; justice; special education; categorisation; idrottsundervisning; rörelsehinder; omfördelning; erkännande; rättvisa; specialpedagogik; kategorisering;

  Sammanfattning : Licentiate dissertation, written in Swedish with an English abstract.The educational goal of “a school for all” creates many challenges. Issues of socialjustice and equity are central tenets of the concept of inclusive education. LÄS MER

 4. 4. Varumärkenas fält Produktion av erkännande i Stockholms reklamvärld

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Raoul Galli; Stockholms universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; recognition; brand; field; communicative capital; classification; class; power; order; social being; brand of being; erkännande; varumärke; fält; kommunikativt kapital; klassifikation; klass; makt; ordning; socialt vara; varamärke; Social Anthropology; socialantropologi;

  Sammanfattning : I Varumärkenas fält ställs frågor som: Hur vinner man erkännande i Stockholms reklamvärld? Hur säljer reklamproducenter detta erkännande till sina uppdragsgivare? Vad för slags erkännande är statliga reklamköpare ute efter att vinna genom sitt samarbete med prisbelönta och erkända reklamproducenter? I kontrast till en spridd föreställning att reklamen ”speglar samhället” är grundantagandet i denna studie att reklamen i första hand speglar den värld som skapar den, dvs. reklamvärlden. LÄS MER

 5. 5. Att vara som/den ’en’ är En etisk diskussion om begreppen rättvisa, erkännande och identitet i en trans*kontext

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Ulrica Engdahl; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Justice; recognition; identity; gender variance; visibility; Rättvisa; erkännande; identitet; könsvariation; synlighet; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP;

  Sammanfattning : I denna avhandling pekar jag på misserkännande av könsvariation och orättvisor som följer av detta som en viktig orättvise- och misserkännandeproblematik. Den övergripande ambitionen är att diskutera en möjlig(görande) etik. Det innebär att den är möjlig att formulera och att intentionen är människors möjliggörande. LÄS MER