Sökning: "kamratperspektiv"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet kamratperspektiv.

  1. 1. Förskolan som mötesplats barns strategier för tillträden och uteslutningar i lek och samtal

    Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

    Författare :Britt Tellgren; Sangeeta Bagga-Gupta; Ann-Carita Evaldsson; Mia Thorell; [2004]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; preschool; preschool children; play; peer-relations; peer-interaction; peer-perspectives; förskolan; förskolebarn; lek; kamratrelationer; kamratsocialisation; kamratperspektiv; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Education;

    Sammanfattning : Pre-school as a Meeting Place – Children’s Access-strategies and Exclusions in Play and ConversationThe research reported in this thesis attempts to understand what happens when children interact with each other in the context of activities in a pre-school setting (here called Daggkåpan) when adults are not involved. By using ethnographically inspired methodology, in combination with conversation-analysis, this project has been analysing everyday interaction between children who are three to five years old. LÄS MER