Sökning: "Lyssnande"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade ordet Lyssnande.

 1. 1. Distans, disciplin och dogmer - om ett villkorat lyssnande i förskolan : En studie av lyssnandet i en Reggio Emiliainspirerad pedagogik

  Författare :Sara Folkman; Inge Johansson; Anne-Li Lindgren; Polly Björk-Willén; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; förskola; diskurs; Reggio Emilia; Reggio Emiliainspirerad pedagogik; lyssnande; distans; reglering; dialog; meningsskapande; disciplinär styrning; pedagogisk dokumentation; pedagogisk miljö; Child and Youth Science; barn- och ungdomsvetenskap;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur olika aspekter av "lyssnande" tar sig uttryck i en Reggio Emiliainspirerad pedagogik - även kallad "lyssnandets pedagogik". Genom intervjuer med nitton pedagoger och arton barn på sex förskolor undersöks lyssnandebegreppet utifrån tre huvudsakliga frågeställningar: Hur gestaltar sig själva lyssnandeakten - det vill säga vad konstituerar enligt pedagogerna ett lyssnande förhållningssätt och hur beskriver barnen sina upplevelser av att lyssna och vara lyssnad till i en förskolekontext; hur visar sig barnens röst - vilka av barnens alla olika intressen får gensvar och vilka får det inte, samt vad är det enligt pedagogerna "möjligt att tänka" i en Reggio Emiliakontext. LÄS MER

 2. 2. Att lyssna till röster : ett vidgat lyssnandebegrepp i ett didaktiskt perspektiv

  Författare :Kent Adelmann; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mikhail Bakhtin; lyssnande; lyssnandebegreppet;

  Sammanfattning : Detta är en avhandling om hur en del av vårt meningsskapande går till, sedd genom åtta studenters användning av sina kontextuella resurser. Den handlar om hur vi lyssnar till auditiva, visuella och upplevda röster, och hur vi talar med stöd av dessa röster när vi skapar och utvecklar vår egen röst. LÄS MER

 3. 3. Listening to the voice of children : systemic dialogue coaching. Inviting participation and partnership in social work

  Författare :Ann-Margreth E. Olsson; Michael Preston-Shoot; Peter Lang; Jenny Pearce; Jane Dutton; Angus Duncan; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :systemic; dialogue; coaching; investigation; social work; welfare; protection; children; client; social worker; coach; participation; partnership; involvement; listening; presence; relationship; joint action; action research; PAR; dialogical; systemisk; samtal; dialog; coaching; utredning; socialt arbete; välfärd; skydd; barn; klient; socialarbetare; social sekreterare; coach; deltagande; delaktighet; partnerskap; involvering; lyssnande; nuet; relation; samhandling; aktionsforskning; deltagande aktionsforskning; dialogisk;

  Sammanfattning : This is a study in and about systemic coaching in social work – systemic, and, as it unfolded, dialogical coaching, later named Dialogue Coaching (DC). Focus lies on what the conducted coaching brought forth, generated and created in the context of social work and for the members of the participating social welfare organisations. LÄS MER

 4. 4. Den ofrivilliga lyssnaren - möten med butiksmusik

  Författare :Olle Stenbäck; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Etnologi; Musiketnologi; Butiksmusik; Muzak; Affekt; Lyssnarperspektiv; Konsumentroller; Etnografi; Lyssnande; Ljudlandskap; Affektiva nätverk; Marknadsföring; Kulturanalys; Upplevelseekonomi; Fenomenologi; Soundscape;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to explore potential customer’s encounters with the phenomena of in-store music. The area chosen for the study is the core shopping district of Gothenburg, Sweden, known as Inom Vallgraven (“within the moat”). LÄS MER

 5. 5. Ljudrum : En studie av ljud och lyssnande som kulturell praktik

  Författare :Karin Eriksson-Aras; Owe Ronström; Dan Lundberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :sound spaces; soundscape; soundwalk; sound ethnography; sound transcriptions; Etnologi; Ethnology;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to investigate how sound creates distinct, cognitive and spatial entities, sound spaces, and to find out how sound spaces constitute forms of human interaction. A further aim is to establish concepts used when studying sound spaces, thus contributing to a Swedish terminology for describing and analysing sound and sound spaces. LÄS MER